Waterschap en provincie geven 1 miljoen subsidie voor beter oppervlaktewater

GRONINGEN – De provincie Groningen stelt samen met het waterschap Noorderzijlvest ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook is de subsidie aan te vragen voor projecten die ervoor zorgen dat regenwater op landbouwgrond wordt vastgehouden. Dat is nodig omdat er steeds langere perioden van droogte zijn. De projecten moeten uitgevoerd worden in het Groningse gebied van waterschap Noorderzijlvest.

Organisaties in de landbouwsector kunnen subsidie aanvragen voor projecten die het wegspoelen van voedingsstoffen (bijvoorbeeld kunstmest) en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen. Dit zorgt voor schoner oppervlaktewater. Daarnaast kunnen organisaties de subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de vermindering van de effecten van klimaatverandering. Door in tijden van langdurige regenval water vast te houden, kunnen droge perioden overbrugd worden.

Momenteel lopen er in Groningen al meerdere projecten. Deze projecten hebben onder andere het doel om de bedrijfsvoering van de agrariër te verbeteren. Belangrijke onderdelen van de lopende projecten zijn praktijkervaringen en kennis delen en op maatgemaakte adviezen per bedrijf geven. Zo is er bijvoorbeeld het project ‘Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen in Oost-Groningen’, waarbij boeren onder andere de randen van hun akkers inzaaien met een mix van bloemen en grassen. Doel hiervan is om het wegspoelen van water en stoffen tegen te gaan. En het project ‘Spaarbodem’, waarbij deelnemers in groepen aan de slag gaan om de bodemstructuur te verbeteren en daarmee water beter vast te houden. Per groep wordt bij één bedrijf een praktijkproef uitgevoerd, onder begeleiding van deskundigen. Daarnaast wordt voor elke deelnemer een plan opgesteld voor het eigen bedrijf.

De subsidieverlening komt voort uit afspraken die vastgelegd zijn in het landelijk Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Hierbij werken provincies, waterschappen, LTO Noord en landbouwcollectieven intensief samen aan het behalen van de doelen van organisaties die deelnemen./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !