Boogplein Winsum: Gemeente handhaaft toch het oude Jaagpad

WINSUM – Het gemeentebestuur handhaaft het oude Jaagpad langs het Winsumerdiep, als onderdeel van het nieuwe Boogplein. De drie knotlindes langs het Jaagpad worden verplaatst. Hiermee komt men tegemoet aan reacties op het ontwerp Bestemmingsplan Boogplein Winsum.

De ontvangen zienswijzen geven geen aanleiding om de beoogde ontwikkeling van het Boogplein en het daarvoor opgestelde bestemmingsplan ingrijpend te wijzigen, zo zegt het college van b. en w. in het voorstel aan de gemeenteraad. Wel komt men tegemoet aan de wens tot behoud van het Jaagpad. Om de cultuurhistorische waarde van deze verbinding langs het Winsumerdiep te benadrukken in de nieuwe plannen, zal op de kade langs Winsumerdiep een smalle strook met halfverharding worden gerealiseerd. Daarnaast is ervoor gekozen om de 3 knotlindes langs het Jaagpad, welke moeten verdwijnen om de bouw van de beoogde appartementen mogelijk te maken, te behouden en te verplaatsen binnen het plan. Deze bomen zullen verderop direct ten westen van de beoogde appartementen langs het Jaagpad worden herplant. In tegenstelling tot het overige te verwijderen groen worden deze knotlindes als kenmerkend voor de omgeving beschouwd. De kosten van deze verplaatsing bedragen circa  15.000  euro.

De aanleiding voor de ontwikkeling van het Boogplein is de herstructurering van de voormalige Sennema-locatie in Winsum. Al sinds de begin jaren ’00 is na het vertrek van Sennema naar bedrijventerrein Het Aanleg op deze locatie sprake van een braakliggend stuk grond in het hart van het dorp Winsum. Er zijn in de loop van de jaren vele pogingen ondernomen om tot ontwikkeling van deze locatie te komen, welke even zo vaak zijn mislukt. Met het huidige plan wordt eindelijk een nieuwe invulling gegeven aan deze prominente locatie in het dorp Winsum. Het moet leiden tot versterking van het centrum van Winsum als een economisch sterk, aantrekkelijk, compact en levendig winkelcentrum. “Een sterk winkelcentrum draagt bij aan de leefbaarheid en een goed woonklimaat voor het dorp Winsum. Hiermee is dan ook het grotere maatschappelijke belang aangeduid voor zowel Winsum en bewoners, als ook voor de omliggende dorpen die voor hun voorzieningen zijn aangewezen op Winsum,” aldus B&W.

Boogplein

Vanaf medio december 2020 hebben het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan in het kader van de formele voorbereidingsprocedure ter inzage gelegen. Vanwege de Covid-maatregelen kon geen fysieke informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Er is gekozen om een informatiefilmpje te laten maken, dat breed is gedeeld via de gemeentelijke sociale mediakanalen. Ook is er een digitale informatiebijeenkomst gehouden waarbij een uitgebreide toelichting is gegeven op de plannen. Er zijn hierop 15 zienswijzen binnengekomen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Deze zienswijzen worden in de bijgevoegde zienswijzennota behandeld en van een antwoord voorzien Daarnaast is door enkele omwonenden via internet een petitie gestart waarin de gemeente wordt opgeroepen om af te zien van de huidige plannen of deze ingrijpend te wijzigen. De teller stond eind maart op ruim 500 handtekeningen. Hiervan heeft ca. 33% aangegeven in Winsum woonachtig te zijn en ca. 12% woont elders in de gemeente Het Hogeland. Ongeveer 22% is afkomstig van buiten gemeente Het Hogeland. Het overige deel van de respondenten heeft ervoor gekozen om zijn of haar gegevens niet openbaar te maken op het internet. Deze zijn hierdoor vooralsnog niet herleidbaar.

Na de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad kunnen alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend beroep aantekenen bij de Raad van State. Indien er geen voorlopige voorziening wordt aangevraagd zal zes weken na de publicatie het bestemmingsplan onherroepelijk zijn. Hierna kan worden begonnen met de voorbereidingen van de uitvoering. B&W gaan er vanuit dat  voorjaar 2022 met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !