Financiële tips en adviezen van Roel Venema

Roel Venema van Veldman & Van Dijk te Leens geeft financiële tips en adviezen op de site van Omroep Het Hogeland. Dit keer m.b.t. de verruiming TVL-regeling. Doe uw voordeel er mee!!

De pandemie heeft veel ondernemers nog altijd in een stevige houdgreep. Half maart keurde de Europese Commissie negen intensiveringen van de steunmaatregelen goed. Uitvoerder RVO kan haar lol op met het aanpassen van de systemen aan de complexe uitbreidingen ie zowel doelgroep als opslagen omvatten.

UITBREIDING TVL

De verruiming van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) die het kabinet aankondigde voor het eerste kwartaal 2021 kreeg de steun van ‘Brussel’. In de eerste plaats er is de verhoging van het subsidiepercentage naar 85%. Er ligt inmiddels een voorstel dit percentage in het tweede kwartaal zelfs naar 100% op te trekken. Voorts is het maximale subsidiebedrag opgehoogd naar € 550.000 (dit was € 330.000) voor mkb’ers en naar € 600.000 voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers (dit was € 400.000). Mkb’ers (met minder dan 250 werknemers) die op basis van de ‘oude’ voorwaarde al TVL over het eerste kwartaal toegekend kregen, ontvangen vóór eind april een extra voorschot. Dit geldt dus niet voor nieuwe aanvragers.

Verlaging drempel

De drempel voor vaste lasten is verlaagd: ondernemers hoeven nu nog maar € 1.500 aan vaste lasten in een kwartaal te hebben (dit was € 3.000). Hiermee komt een nieuwe groep ondernemingen voor het eerst in aanmerking voor de TVL.

eH3 nodig voor aanvraag

Sinds 12 april moeten aanvragers minimaal een eHerkenning met beveiligingsniveau 3 (eH3) hebben om de TVL Q1 en Q2 2021 te kunnen aanvragen. Dit heb je al bij inloggen bij de Belastingdienst. Inloggen met DigiD is ook mogelijk mits je staat ingeschreven bij het Handelsregister als eigenaar of bestuurder van de onderneming. Op eherkenning.nl vind je een lijst van erkende leveranciers eHerkenning.

Voorschotten

Uit voorgangsrapportage blijkt dat 30% van de TVL-aanvragers over het derde kwartaal 2020 te hoge voorschotten hebben ontvangen. De RVO heeft aangegeven bij de terugvordering zo veel mogelijk rekening te houden met de financiële positie van de ondernemer. Deze krijgt tot 12 maanden de tijd om terug te betalen, bedragen onder de € 500 worden niet teruggevorderd.

LET OP

Het TVL-loket voor Q1 is langer open. Je kunt nog tot en met 18 mei 2021, 17.00 uur TVL aanvragen over het eerste kwartaal 2021. (dit was 30 april). Kijk op rvo.nl voor meer informatie.

VASTE REISKOSTENVERGOEDING OPNIEUW VERLENGD

De coronamaatregel voor onbelaste vaste reiskostenvergoeding is opnieuw verlengd, nu tot 1 juli 2021. Je mag deze vergoeding dus blijven verstrekken, ook als werknemers er als gevolg van thuiswerken geen volledig gebruik van maken. Wél geldt de eis dat de vergoeding al vóór 13 maart 2020 moet zijn toegekend. Voor werknemers die ná die datum in dienst kwamen, mag je wel de werkelijk gereisde kilometers onbelast (€ 0,19 per kilometer) vergoeden of bij een vaste reiskostenvergoeding de thuiswerkdagen belasten of het belaste deel als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte van de WKR brengen.

MEER FAILLISSEMENTEN IN 2021

Het aantal faillissementen in Nederland stijgt in 2021 met 44% ten opzichte van 2020, zo blijkt uit vooruitzichten van kredietverzekeraar Atradius. Ondernemingen die vorig jaar nog met overheidssteun in het zadel bleven, komen dit jaar naar verwachting in de problemen. De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) die op 1 januari 2021 van kracht werd, biedt mogelijk soelaas: ondernemingen kunnen makkelijker herstructureren en een doorstart maken. Wereldwijd is een stijging van 26% voorzien.

NIEUWE BTW-REGELS ROND E-COMMERCE

Er is al jaren veel te doen over oneerlijke concurrentieverhoudingen tussen leveranciers uit de EU en leveranciers elders in de wereld. Zo betalen deze laatsten geen BTW of invoerrechten bij zendingen met een waarde onder € 22 aan consumenten, waar leveranciers uit EU-landen dit wel moeten doen. Vanaf 1 juli 2021 gaan nieuwe regels voor afstandsverkopen gelden waarmee de EU deze ongelijke behandeling beoogt recht te trekken. De vrijstelling tot 22 gaat verdwijnen en er komt een drempel van € 10.000, tot welk bedrag Nederlandse BTW is verschuldigd. Daarboven is BTW verschuldigd in het EU-land van de afnemer.

LET OP

Webwinkeliers doen er verstandig aan tijdig voor te sorteren op de complexe nieuwe BTW-regels. Met BTW-vragen kun je altijd te rade bij je NOAB-adviseur.

THUISWERKVERGOEDING

Als werkgever ben je niet wettelijk verplicht om de extra kosten die thuiswerkers maken, te vergoeden. Het mág uiteraard wel, de vergoeding is dan belast. Overigens geldt er wel een wettelijke plicht om voor een arboverantwoordelijke werkplek te zorgen. Denk hierbij aan een goede bureaustoel of werktafel. Volgens het NIBUD maken thuiswerkers gemiddeld € 2 extra kosten per werkdag. In cao’s wordt aan thuiswerkbudgets gesleuteld. Het kabinet onderzoekt nog of binnen de WKR een onbelaste thuiswerkvergoeding mogelijk is.

CORONA-OVERBRUGGINGSLENING (COL)

Doorkruist corona de financiering van je ambitieuze plannen? Als startup, scale-up of innovatie mkb’er kun je dan onder voorwaarde de corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De COL wordt uitgevoerd door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en bestaat uit een waaier van leningen tussen € 50.000 en € 2.000.000. tegen 3% rente. De Aanvraag staat nog open t/m 17 mei 2021 en gaat via een speciaal portal, dat is te vinden via de websites van de ROM’s, Techleap en Invest-NL.

SCHADEFONDS CORONARELLEN

Als je bedrijfspand, inventaris of voorraad schade opliep als gevolg van de coronarellen van 23 tot en met 28 januari 2021 en de verzekeraar niet of onvolledig vergoedt, kom je mogelijk in aanmerking voor de Regeling bedrijvenschade coronarellen. Je kunt een aanvraag tot uiterlijk 14 juni 2021, 17.00 uur indienen via een digitaal formulier in e-Loket, waarvoor eHerkenning op niveau 1+ nodig is. Inloggen met DigiD is ook mogelijk.

CROWDFUNDINGPLATFORMS

De informatie van veel crowdfundingplatforms schieten tekort, meldt het FD na onderzoek onder de 25 grootste crowdfundplatforms. Partijen vermelden bij investeringsprojecten wel de brutorendementen, maar beleggers moeten zoeken naar de kosten. Hierdoor is het moeilijk om de risico’s goed in te schatten. 90% van het via crowdfunding binnengehaalde geld heeft de vorm van een lening. Door de coronacrisis lopen de betalingsachterstanden soms op tot 10% van de uitstaande leningen. In een reactie zegt voorzitter Jeroen ter Huurne van Branchevereniging Nederland Crowdfunding dat platforms wel degelijk transparante informatie geven. “Op alle grotere platforms zijn rendementscijfers terug te vinden.” Hij erkent dat niet alle platforms het rendement op dezelfde manier berekenen.

Crowdfunding krimpt in 2020

In 2020 is voor 417 miljoen euro gevrowdfund. Hiervan ging € 368.200.000 naar de financiering van ondernemingen. In totaal werden 12.764 projecten gecrowdfund.

Crowdfunding krimpt in 2020 met 2% (bedragen in miljoenen euro per jaar)

2015    128 miljoen

2016    170 miljoen

2017    223 miljoen

2018    329 miljoen

2019    424 miljoen

2020    417 miljoen

Nieuw: Subsidieregeling evenementen bij annulering

Vóór de pandemie kon je als organisator van een evenement een eventueel pandemierisico afdekken met een annuleringsverzekering. Nu we een reële pandemie beleven hebben de verzekeraars deze optie in hun polissen doorgehaald. Risico dekken is toch een ander verhaal dan schade uitkeren. Om het perspectief voor de sector – en ook voor ons allemaal – toch ten goede te keren, heeft het kabinet een subsidieregeling voor evenementen opgetuigd.

Doel en ingangsdatum

Onder de regeling kunnen reeds gemaakte (aanloop)kosten verbieden, worden vergoed. Uiteraard gaan er voorwaarden gelden. Bij het afsluiten van deze kopij is de publicatiedatum voorzien omstreeks half april, afhankelijk van goedkeuring door ‘Brussel’. Het RVO-loket voor het indienen van aanvragen gaat dan op 1 mei open. RVO neemt binnen vier weken een besluit of een organisator al dan niet onder de regeling valt (en dus nog niet over eventuele uitbetaling).

Welke kosten:

Je kunt denken aan kosten van onderaannemers en leveranciers, bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, securitymaatregelen en techniek. Ook de kosten om het evenement veilig te organiseren, vallen onder de regeling.

LET OP

De regeling gaat gelden voor kosten die vanaf 21 januari 2021 zijn gemaakt. Dit is de datum waarop deze regeling is aangekondigd. Bij een eventueel verbod van een evenement moet de organisator altijd zelf zorgdragen voor het annuleren en informeren van de bezoekers.

Voorwaarden voor de subsidie

Om aanspraak te maken op de subsidieregeling moet je als organisator aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De subsidieregeling is bestemd voor evenementen die zijn gepland tussen 1 juli en 31 december 2021.
 • Het is toegestaan om een evenement (dat normaal gesproken) stond gepland vóór 1 juli 2021 te verplaatsen naar een datum tussen 1 juli en 31 december 2021.
 • Evenementen die bij de twee (direct) voorafgaande edities een annuleringsverzekering hadden, vallen onder de regeling.
 • Het evenement vindt plaats in Nederland.
 • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.
 • Als de Rijksoverheid een evenement verbiedt wegen de coronasituatie en jij als organisator als gevolg daarvan het evenement annuleert, kun je maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen.
 • Bij een subsidie-aanvraag voor meer dan 80% van de gemaakte kosten, krijg je voor het resterende deel een lening tegen 2% rente.

DELIVEROO: ZZP’ER OF TOCH WERKNEMER?

Onlangs deed het Gerechtshof Amsterdam uitspraak in het langslepende conflict tussen bezorgdienst Deliveroo en haar bezorgers, vertegenwoordigd door de FNV. Het hof oordeelde dat de maaltijdbezorgers als werknemers moeten worden beschouwd en niet als zzp’ers. Betekent deze uitspraak het einde van de schijnzelfstandigheid? Hoe maak je nu als werkgever het onderscheid? De Deliveroo-casus geeft richting.

Vuistregel

Als vuistregel geldt dat de bedoeling van partijen niet relevant is. De Hoge Raad gaf in een vergelijkbare zaak in 2020 al aan dat het draait om arbeid, loonbetaling en een gezagsrelatie. Als deze drie voorwaarden aanwezig zijn, is in beginsel sprake van een arbeidsovereenkomst. Hier begint ook meteen de nuance.

Persoonlijke arbeid?

Eerst de arbeid. Als de betrokkene de mogelijkheid heeft zich te laten vervangen door een ander zonder akkoord van de opdrachtgever, wijst dit naar een zzp-constructie. De opdrachtnemer is in dat geval primair verantwoordelijk voor de nakoming van de opdracht. Deliveroo kon dit niet hardmaken voor de rechter.

Uitbetaling?

Op welke manier wordt het loon uitbetaald? Als de opdrachtgever zelf de betaling regelt, ligt een arbeidsrelatie voor. Stelt de opdrachtnemer zelf facturen op, dan is de zzp-constructie weer aannemelijk. Deliveroo betaalde tweewekelijks uit aan haar bezorgers.

Kernactiviteit?

Als het werk dat de opdrachtnemer verricht een kernactiviteit van de opdrachtgever is, wijst dit op een arbeidsrelatie. De opdrachtgever stuurt aan en heeft gezag over de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. Bij een vertaler die een gebruiksaanwijzing voor een grasmaaier vertaalt, ligt dan anders. Deliveroo controleert haar bezorgers met een GPS-systeem, volgens de rechter een bewijs van gezag.

LET OP

De zaak maakt duidelijk dat meerdere factoren tezamen bepalend zijn voor de aard van een arbeidsrelatie. Voorkom problemen en vraag je NOAB-adviseur tijdig om advies.

Uitbreiding NOW-regeling

Goed nieuws voor werkgevers met personeel. De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW3) loopt door tot 1 juli 2021. Er gelden nieuwe voorwaarden:

 • De tegemoetkoming van de loonsom is verhoogd van maximaal 80 naar 85%. Deze verhoging geldt vanaf 1 januari tot 1 juli.
 • Je krijgt voor de aanvraag periodes tot juli 2021 loonsteun bij 20% of meer omzetverlies.
 • De loonsom mag ten opzichte van juni 2020 dalen met 10% zonder dat je minder tegemoetkoming krijgt.
 • Als je personeel ontslaat vanwege economische redenen, wordt de NOW-compensatie niet verlaagd. Je bent verplicht je werknemers te helpen met bijscholing of omscholing. Doe je dat niet, dan kun je een boete krijgen van 5% op de NOW-subsidie. Je moet contact opnemen met UWV om deze werknemers te begeleiden.

Vaccinatie: Do’s & don’ts voor werkgevers

Grootschalig vaccineren is dé sleutel om de samenleving weer te openen, verzuim door quarantaine of isolatie te verminderen en de economie weer te laten draaien. Vijf need-to-knows voor werkgevers rond het vaccineren van werknemers.

 1. Vaccinatie is niet verplicht

Je mag een werknemer niet verplichten zich te laten vaccineren. Dit is in strijd met het recht op lichamelijke integriteit. Oftewel: iedereen mag zelf beslissen wat er wel of niet met zijn of haar lichaam gebeurt. Ja mag ook niet vragen of een werknemer zich heeft laten vaccineren en dit zeker niet vastleggen in het personeelsdossier. Dit is in strijd met het recht op de privacy.

 1. Medisch gegeven

Een inenting is een medisch gegeven. In de AVG worden deze gegevens als ‘bijzonder persoonsgegevens’ aangemerkt, waarbij er een wettelijke grondslag moet zijn om die gegevens te mogen verwerken. Voor jou als werkgever is die wettelijke grondslag er niet.

Geen opzet bij weigering

Als een werknemer vaccinatie weigert en arbeidsongeschikt raakt door een corona-infectie, ben je toch verplicht het loon gewoon door te betalen. Dat is alleen anders als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer met opzet is veroorzaakt. Bij niet-vaccineren is er geen sprake van opzet.

 1. Vaccinatieverlof?

Als een werknemer twee keer voor een vaccinatie naar een op enige afstand gelegen GGD-priklocatie moeten reizen dit niet buiten werktijd kan plannen, kun je deze tijd als calamiteiten- of kortverzuimverlof toekennen. Je mag ook de reiskosten vergoeden. Dit is echter niet verplicht.

 1. Ander, passend werk?

Het belang van vaccinatie weegt in sommige beroepen zwaar, bijvoorbeeld bij zorgpersoneel. In de situatie dat een medewerker zonder vaccinatie zijn of haar werk niet langer zou moeten uitvoeren, ook wegens het belang van derden, mag je hem of haar ander, passen werk aanbieden. Werk heeft ‘passend’ als je dit redelijkerwijs van de werknemer mag verwachten. Het gaat dan om vergelijkbaar werk, op hetzelfde niveau als de huidige functie. Het bewijs kan lastig zijn, omdat de werknemer nu eenmaal niet verplicht is de niet-vaccinatie te melden. Soms zal het oordeel van de rechter nodig zijn om de belangenafweging te maken.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !