Gemeentebestuur pikt gedrag van karateclub niet langer

WINSUM – Het gemeentebestuur is boos op de karatevereniging Dojo Katsu. De club heeft eigenmatig bezit genomen van de sportkantine naast de gymzaal op het voormalig voetbalveld aan de Schouwerzijlsterweg. “Wij zullen nu feitelijke maatregelen gaan treffen om dit pand buiten gebruik te stellen,” zegt het college van B&W.

Dit voorjaar heeft ons college van burgemeester en wethouders besloten te willen meewerken aan het verzoek van de karatevereniging Dojo Katsu om de gymzaal aan de Schouwerzijlsterweg te mogen overnemen, zo zeggen B&W in een memo aan de gemeenteraad.  De karatevereniging heeft zonder toestemming van de gemeente ook de voormalige voetbalkantine van VIBOA als dojo in gebruik genomen. Inmiddels heeft Dojo Katsu gevraagd om bovenop de beoogde overdracht van de gymzaal ook deze kantine in de toekomst te mogen overnemen.

“Ons college wil geen medewerking verlenen aan de overdracht van de voormalige voetbalkantine vanwege de beoogde uitbreiding van bedrijventerrein Het Aanleg, waarvoor dit pand moet worden gesloopt. Om toch een oplossing te bieden voor het ruimtegebrek van de karatevereniging stelt de gemeente per direct ruimte in de Ripperdahal in Winsum beschikbaar als alternatieve huisvesting,” aldus B&W. Het college zegt er oog voor te hebben dat Dojo Katsu een sportief en maatschappelijk actieve vereniging is, die de afgelopen periode een flinke groei heeft weten door te maken in aantal leden. “Dit is één van de overwegingen voor het besluit eerder dit jaar om de gymzaal kosteloos te willen overdragen aan deze vereniging in de vorm van een subsidie. Het college is van mening dat zij de vereniging hiermee tegemoetkomt en faciliteert in haar activiteiten. Een andere reden is dat de gymzaal, gezien zijn kenmerkende architectuur cultuurhistorisch van meerwaarde is voor de omgeving. De gemeente is daarom blij met de plannen van de vereniging voor de gymzaal.”

Tegelijkertijd werkt de gemeente Het Hogeland aan een uitbreiding van het bedrijventerrein Het Aanleg. In dit plan zullen op de voormalige sportvelden aan de Schouwerzijlsterweg bedrijfspercelen en woon-werkkavels worden ontwikkeld. “Gezien de grote vraag naar bedrijfskavels in onder meer Winsum hechten wij zeer aan de realisatie van voldoende bedrijventerrein. De ontwerpfase is grotendeels afgerond en wij verwachten op de korte termijn het bestemmingsplan in procedure te kunnen brengen. Tevens willen wij dan een begin maken met de voorbereidende activiteiten voor de inrichting van het gebied, waaronder de sloop van de voormalige kantine,” aldus B&W.

Vanaf het moment van vaststelling van de ontwikkelvisie en het besluit van de raad om een start te maken met de uitbreiding van Het Aanleg in het najaar van 2020 heeft het gemeentebestuur richting Dojo Katsu aangegeven geen ruimte te zien voor overdracht van de kantine. Dit vanwege de beoogde uitbreiding van het Aanleg: “Dit standpunt is door ons als gemeente bij herhaling, mondeling en schriftelijk, aan de vereniging gecommuniceerd. Desondanks is de kantine vanaf eind mei zonder gemeentelijke instemming door de vereniging in gebruik genomen als dojo. Vanaf dat moment zijn wij met deze vereniging in gesprek om dit gebruik te laten beëindigen. Tot op heden heeft de vereniging hieraan geen gehoor gegeven. Wij zullen nu feitelijke maatregelen gaan treffen om dit pand buiten gebruik te stellen,” aldus B&W.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !