Ontwerpbesluiten windpark Eemshaven-West en bedrijventerrein Oostpolder ter inzage

EEMSHAVEN – De ontwerpbesluiten voor het toekomstige windpark Eemshaven-West en voor het bedrijventerrein Oostpolder liggen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. In deze periode kan iedereen reageren op de voorgenomen besluiten. Op woensdag 17 januari tussen 15.00 en 21.00 uur is er een gezamenlijke inloopbijeenkomst in Hotel Ekamper in Roodeschool.

Voor windpark Eemshaven-West stelt de provincie voor het gehele gebied één inpassingsplan (PiP) vast. De provincie kiest voor een opstelling van 24 windturbines in vier rijen. Leidend daarin zijn de in het voortraject gekozen uitgangspunten voor landschap, leefomgeving en energieopbrengst. Vattenfall, Stichting Eemswind en Energie Coöperatie Oudeschip en Omstreken (ECOO) zijn initiatiefnemers van het windpark.

Waar gaat de terinzagelegging over?

De terinzagelegging gaat over het Provinciaal Inpassingsplan en over de vergunningen.

De volgende documenten liggen ter inzage:

– het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PiP) Windpark Eemshaven West (met bijlagen, waaronder het milieueffectrapport);

– het ontwerp Omgevingsvergunning;

– het ontwerp Vergunning Wet natuurbescherming;

– het ontwerp Watervergunning.

Waar zijn de stukken in te zien?

De documenten zijn digitaal te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de provincie Groningen onder Windpark Eemshaven-West.

De documenten zijn ook in te zien tijdens kantoortijden op de volgende locaties:

het provinciehuis in Groningen (Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen), zonder afspraak.

het gemeentehuis van de gemeente Het Hogeland in Uithuizen (Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen), op afspraak, via 088 – 345 88 88.

het kantoor van het waterschap Noorderzijlvest (Stedumermaar 1, 9735 AC Groningen), op afspraak, via 050 – 304 8911.

Bedrijventerrein Oostpolder

Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder beschrijft de bestemming en de daarbij horende gebruiks- en bouwmogelijkheden van de gronden in de Oostpolder. Het plan bevat een planologische regeling om de gebruiks- en bouwmogelijkheden van het beoogde bedrijventerrein Oostpolder vast te leggen.

Waar gaat de terinzagelegging over?

De terinzagelegging gaat over het Provinciaal Inpassingsplan en over het ontwerp Exploitatieplan en het besluit Veiligheidscontour.

De volgende documenten liggen ter inzage:

– het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder, bijbehorend Project-MER (milieueffectrapport) en bijlagen;

– het ontwerp Exploitatieplan Oostpolder met bijlagen;

– het ontwerp besluit Veiligheidscontour Oostpolder met bijlagen.

Waar zijn de stukken in te zien?

De documenten zijn digitaal te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.hetdigitalediggelschip.nl.

De documenten zijn ook in te zien tijdens kantoortijden op de volgende locaties:

het provinciehuis in Groningen (Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen), zonder afspraak.

het gemeentehuis van de gemeente Het Hogeland in Uithuizen (Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen): op afspraak, via 088 – 345 88 88.

het gemeentehuis Delfzijl in de gemeente Eemsdelta (Johan van den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl): op afspraak, via 140596 of mail: gemeente@eemsdelta.nl

Zienswijze indienen

Tot en met 31 januari kan iedereen reageren op de plannen, dat heet formeel een zienswijze indienen. Voor windpark Eemshaven-West kan dit per brief bij de provincie Groningen, postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail naar eemshaven-west@provinciegroningen.nl.

Voor de Oostpolder kan dit  per brief aan het hierboven genoemde postadres of per e-mail naar oostpolder@provinciegroningen.nl. Reacties moeten voorzien zijn van een naam, adres en woonplaats. Vermeld bovenaan de brief of als onderwerp van de e-mail: ‘zienswijze ontwerpbesluiten Windpark Eemshaven-West’, ‘zienswijze ontwerpbesluit PIP Bedrijventerrein Oostpolder’, ‘ontwerp Exploitatieplan Oostpolder’ of ‘ontwerp besluit Veiligheidscontour Oostpolder’.

Gezamenlijke inloopbijeenkomst op 17 januari

Tegelijkertijd met de terinzagelegging van Windpark Eemshaven-West en Oostpolder, legt de gemeente Het Hogeland ook het besluit Hogere waarden Wet geluidshinder en het ontwerp bestemmingsplan Eemshaven ter inzage. Deze documenten staan vanaf 22 december 2023 op www.officielebekendmakingen.nl.

Omdat alle documenten die ter inzage liggen te maken hebben met nagenoeg hetzelfde gebied (Eemshaven en omgeving), hebben de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland besloten om één inloopmoment te organiseren. Hier zijn alle plannen en besluiten te bekijken. Ook zijn er deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden.

Deze inloopbijeenkomst is op 17 januari 2024 in Hotel Ekamper, Radsweg 12, Roodeschool. Tussen 15.00 uur en 17.30 uur en van 18.30 uur tot 21.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Verdere procedure

De provincie neemt de ingekomen zienswijzen mee bij het opstellen van de definitieve besluiten en geeft in een antwoordnota een reactie. Ook vraagt de provincie Groningen advies van de Commissie m.e.r. Op basis van de zienswijzen en de adviezen wordt het definitieve inpassingsplan gemaakt.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !