Lichtpuntjes voor de grutto in Groningen

Dit blijkt uit tellingen in 2023 van organisaties die betrokken zijn bij het Actieplan Weidevogels Groningen. Vanaf 2018 wordt getracht met maatregelen om de weidevogelgebieden in de provincie Groningen te verbeteren.

BoerenNatuur, Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten leverden de telgegevens aan uit hun gebieden. In totaal werden in 2023 1025 gruttobroedparen geteld in de provincie Groningen: Zo’n 85 procent van de broedparen broedt op boerenland, de overige 15 procent bij natuurbeheer-organisaties.

Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie, maar net als in de rest van het land gaan ook hier de aantallen gestaag achteruit. In sommige gebieden groeien de aantallen terwijl in andere gebieden de aantallen dalen of stabiel blijven. In het Reitdiepgebied, Polder De Oude Held en Tinallinge is sprake van groei. In de Winsumermeeden blijven de aantallen redelijk stabiel. In het Westerkwartier dalen de aantallen. Over de gehele linie is het broedsucces te laag. Dit succes hangt ieder jaar af van meerdere factoren zoals het weer en aanwezigheid van predatoren zoals vos en steenmarter. Goede jaren wisselen zich af met slechte jaren.

Combinaties van bijvoorbeeld het uitrijden van ruige mest, kruidenrijk grasland, na 15 juni maaien en predatiebeheer zorgen voor optimale leefgebieden voor de vogels om hun jongen veilig groot te brengen. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het verbeteren van de weidevogelgebieden vooral op het boerenland. Zo is het aantal plasdras-gebieden (natte gebieden op boerenland) fors toegenomen, in sommige gebieden met 200%.  Ook het aantal sloten met een verhoogd waterpeil is fors toegenomen. Vernatting is belangrijk voor weidevogels omdat er dan meer voedsel beschikbaar is.

In mei 2018 ging het Actieplan Weidevogels Groningen van start. Er werken 12 Groningse en landelijke organisaties aan mee.  Prioriteit is dat in bestaande weidevogelgebieden het broedsucces van de weidevogels op een hoger niveau komt te liggen op termijn ook andere gebieden weer bevolkt kunnen worden. Het doel is om 2.000 gruttobroedparen in de provincie Groningen te hebben in 2027. De negatieve trend is nog niet gekeerd. De positieve ontwikkelingen in sommige streken geven echter wel aan dat er nog steeds perspectief is voor de weidevogels in Groningen.

 

Onderschrift foto:

Grutto in plasdras op boerenland. Foto: Mark Schuurman/BoerenNatuur Groningen West

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !