Begroting gemeente Het Hogeland gaat uit van een bescheiden overschot 

HET HOGELAND – De begroting voor 2021 van de gemeente Het Hogeland sluit met een bescheiden overschot van ongeveer een half miljoen euro. Ook voor de jaren er na houdt de gemeente financieel gezien het hoofd boven water. “Het college houdt wel slagen om de arm. Er hangen nog steeds onzekerheden boven de markt en een aantal voorgenomen bezuinigingen moet deels nog worden gerealiseerd,” aldus wethouder Eltjo Dijkhuis in de toelichting.

De begroting voor 2021 is een uitwerking van het maatregelenpakket uit de ‘bouwstenennotitie’ die in september door de raad is besproken. Daarbij kwam ook een forse stijging van de onroerend zaakbelasting en de afvalstoffenheffing aan de orde. Om de belastingdruk voor inwoners op ongeveer het huidige niveau te houden, stelt het college er een stevige verlaging van de rioolheffing tegenover. Wat inwoners verder zullen merken, is dat een aantal plannen later wordt uitgevoerd. Het gaat met name om infrastructurele werken. Hiervoor ontbreekt de ambtelijke capaciteit. Dat is een gevolg van de taakstelling om 2,2 miljoen euro op de gemeentelijke organisatie te besparen. Door deze taakstelling wordt er minder extern personeel ingehuurd. “Dat leidt er toe dat toegezegde werkzaamheden uit de vier voormalige gemeenten niet direct uitgevoerd kunnen worden,” zo stellen b. en w. in het superhuishoudboekje dat op 11 november in de raad wordt besproken.

Er blijft ook nog een aantal onzekerheden bestaan, zoals de uitkering uit het gemeentefonds. De kans is groot dat de gemeente per inwoner minder geld uit Den Haag ontvangt. Dat leidt tot minder inkomsten. Verder stijgt een aantal uitgaven nog steeds, zoals de ‘open eindregelingen’ als de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het college stelt daarom aanvullende bezuinigingen en een budgetplafond voor Jeugdzorg voor. Hiermee wordt verdere stijging van de kosten voorkomen. Om het risico op de aanvullende bezuinigingen op de jeugdzorg af te kunnen dekken, stelt het college voor een miljoen euro te reserveren. Daarmee kunnen nieuwe financiële tegenvallers worden opgevangen. Met het maatregelenpakket van de begroting 2021 werkt het college toe naar begrotingsevenwicht. Het verwachte begrotingssaldo in 2022 en 2023 bedraagt rond de twee miljoen euro. In 2024 loopt dat op tot tweeënhalf miljoen. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen, zoals de op stapel staande herziening van het gemeentefonds, kunnen deze bedragen overigens nog beïnvloeden.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !