Noorderzijlvest matigt lasten

GRONINGEN – Waterschap Noorderzijlvest ziet elk jaar de kosten voor het functioneren en toekomstbestendig maken van het totale watersysteem oplopen. In 2021 staat er onder aan de streep € 72,5 miljoen op de begroting, een half miljoen meer dan in 2020. Het waterschap stelt een gematigde stijging van de lasten voor het komend jaar voor: gemiddeld 3%.

Het waterschap presenteert een sluitende begroting met minder investeringen dan voorgaande jaren. Sommige werkzaamheden schuiven door naar de komende jaren en er staat een aantal nieuwe projecten op stapel. Met de verschuiving van een deel van het geplande werk, in combinatie met een kritische blik op de eigen bedrijfsvoering en het realiseren van een kleine vermindering van de eigen formatie is het waterschap in staat de lasten voor het komende jaar gematigd te laten stijgen met gemiddeld 3%. Deze verhoging is vergelijkbaar met de tariefsverhogingen die andere waterschappen voorstellen. Ten opzichte van voorgaande jaren is de 3% voor Noorderzijlvest fors lager; de lasten stegen de afgelopen jaren steeds sterker. Zonder bijsturing zou het tarief voor het komend jaar opgelopen zijn tot plus 9,6%.

De basis op orde

In 2021 werkt Noorderzijlvest verder aan de uitvoering van het bestuursakkoord ‘Voor mens en voor water’. Belangrijke pijler daarin is dat het bestuur de basis op orde wil brengen, in het veld en in de organisatie. Bij alles wat Noorderzijlvest doet, kijken we naar de sobere en doelmatige inzet van mensen en middelen en wat we elk jaar waar kunnen maken. We investeren versneld in assetmanagement om een beter en accuraat zicht te krijgen op alles wat we ontwikkelen en daarna moeten beheren en onderhouden. De bedoeling daarvan is dat we voor de langere termijn toekomstige keuzes en risico’s beter kunnen afwegen. Dat levert een reëler en transparant beeld op van wat die afwegingen in de toekomst gaan kosten. Een steviger inzet op digitalisering en meer data gestuurd werken hoort daarbij.

Investeren in samenwerking

Noorderzijlvest werkt aan een intensievere samenwerking met onze partners en bewoners. Het wordt steeds belangrijker om het werk dat het waterschap moet doen in het beheergebied vanuit een breder perspectief dan alleen vanuit de eigen rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan te vliegen. De Omgevingswet biedt overheden samen met andere partners het kader om verdergaande samenwerking vorm te geven. Het waterschap zet daar heel bewust stappen voorwaarts in, samen met mede overheden als gemeenten, provincies en buurtwaterschappen, belanghebbenden in de agrarische en natuursector en andere stakeholders. We kunnen ons werk simpelweg niet meer alleen doen, al was het alleen maar om op de langere termijn een robuust toekomstbestendig watersysteem betaalbaar in stand te houden.

Waarin investeert Noorderzijlvest?

Noorderzijlvest verwacht in 2021 circa € 9,8 miljoen te investeren in waterveiligheid, circa € 26 miljoen in voldoende en gezond water en circa € 8,5 miljoen in gezuiverd water. Investeringen in verdergaande digitalisering tellen op tot € 3,6 miljoen. In 2021 plant Noorderzijlvest investeringen van € 47,5 miljoen. In 2020 was dat nog € 69,5 miljoen. Voor de jaren erna zien we weer een toename van de investeringen door onder meer de ontwikkeling van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie Westerkwartier bij Gaarkeuken en de dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat.

Wie betaalt wat in 2021?

De waterschapslasten stijgen gematigd volgend jaar. Een alleenstaande huurder betaalt volgend jaar ongeveer € 163. Voor een gezin met een huurhuis ligt het tarief volgend jaar op ongeveer € 298. Een meerpersoonshuishouden met een eigen huis met een WOZ-waarde van € 220.000 betaalt in 2021 ongeveer € 422. Een agrariër met circa 80 hectare landbouwgrond in eigendom betaalt in 2021 ongeveer € 7.049. Een eigenaar van een MKB bedrijf betaalt in 2021 ongeveer € 1.911.

Gevolgen coronacrisis

Het waterschap ontkomt niet aan de gevolgen van de coronacrisis. In de begroting houdt Noorderzijlvest rekening met – in het slechtste geval – een toename van 30% voor aanvragen voor kwijtschelding en oninbaarheid van belastingen. Het waterschap reserveert daar een buffer voor waarmee de gevolgen van de crisis de komende jaren opgevangen kan worden.

Ter inzage: ontwerp jaarplan c.q. begroting 2021

Het ontwerp van het jaarplan c.q. begroting 2021, inclusief een meerjarige doorkijk naar 2022-2024, ligt met ingang van vandaag gedurende veertien dagen ter inzage op het hoofdkantoor van het waterschap, Stedumermaar 1 in Groningen. Wilt u de publicatie fysiek inzien, dan moet u een afspraak maken, via 050 3048911.

Het algemeen bestuur vergadert op 25 november over het jaarplan 2021-2024.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !