Daling gevangen muskusratten, beverrat in opkomst

HET HOGELAND – In de jacht op de muskusratten is de opbrengst in het Hogeland tot de lagere in Noord-Oost Nederland. De muskusrat komt hier in lage concentratie voor. Het aantal gevangen muskusratten in Noordoost-Nederland daalde met 27 procent ten opzichte van 2019. Het aantal gevangen beverratten steeg met vijftig procent, zo schrijft het Waterschap Noorderzijlvest. Landelijk gezien daalde de muskusrattenvangst met 5 procent.

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2020 27 procent minder muskusratten dan in 2019. De vangsten daalden in totaal van 12.726 in 2019 naar 9.254 in 2020. Dit betekent dat de waterschappen de populatie steeds beter onder controle krijgen. Ter vergelijking: in 2011 ving mem in Noordoost-Nederland nog 65.009 muskusratten. Waterschap Noorderzijlvest ving in 2020 in totaal 1616 muskusratten, dat is een daling van ongeveer 30 procent ten opzichte van het jaar 2019. De beverrattenvangst steeg in Noordoost-Nederland steeg; in 2019 vingen men 321 beverratten. In 2020 waren dit er 496.

Nederland heeft geen eigen beverrattenpopulatie. Ruim 95 procent van de vangsten vindt direct langs de grens met Duitsland plaats. “Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de beverratpopulatie in Duitsland sterk gegroeid, met als gevolg een toenemende instroom van beverratten naar Nederland. Door de beverratten direct langs de grens te vangen, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat deze zich over heel Nederland verspreiden,” aldus Noorderzijlvest.

Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland. De dieren hebben hier geen natuurlijke vijanden. Muskus- en beverratten worden gevangen, omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Ook maken ze nesten met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen. De bestrijding van muskus- en beverratten is in ons land bij wet geregeld. Het doel is om de populatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is.

Naast dat de muskus- en beverratten schade aan dijken toebrengen, vormen ze een bedreiging voor de biodiversiteit. De dieren staan daarom op de Europese lijst van Invasieve soorten. Ook eten ze planten als riet en lisdodde en kunnen ze inheemse diersoorten verdringen zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !