Gemeente verkoopt alvast twee panden

HET HOGELAND – Het gemeentebestuur gaat de sporthal aan de Schouwerzijlsterweg in Winsum en het pand aan de Westervalge 18 in Warffum versneld onderhands verkopen.

Deze panden staan op de lijst van 51 objecten, overtollig vastgoed waar de gemeente Het Hogeland de lasten van draagt. In de sporthal is o.a. Dojo Katsu, de karatevereniging in Winsum, ondergebracht. Het pand wordt verkocht aan de Stichting Dojo Kai Het Hogeland. “Het college heeft ervoor gekozen om deze twee panden versneld onderhands te willen verkopen, kijkend naar het al doorlopen traject met de beoogde kopers tot en met ultimo 2020. De motivatie om over te gaan tot ‘1 op 1’ verkoop is het voortgezette maatschappelijk gebruik van deze  twee gebouwen,” aldus b. en w.

In september vorig jaar gaf het college bij het bespreken van de mogelijkheden om te bezuinigen aan dat verkoop van het overtollig vastgoed een mogelijkheid was om financiële pijn wat te verlichten. De raad was enthousiast hierover hoewel het college toen al aangaf dat dit een wat complexe zaak is en zeker ook een zaak waar men zich niet aan rijk moet rekenen.

In november besprak het college van b. en w. met de raad een momentopname, een lijst van 52 objecten, van mogelijk af te stoten gemeentelijk vastgoed om structureel jaarlijks te kunnen bezuinigen op de uitgaven als vaste lasten en onderhoud. Op die lijst stonden molens, kerktorens, lege scholen, kunstwerken, panden die in aanmerking komen voor een nader onderzoek tot daadwerkelijke verkoop of afstoting in 2021 in de nabije toekomst. “Naar aanleiding hiervan hebben een behoorlijk aantal bewoners uit de gemeente Het Hogeland, maar ook vastgoedpartijen van buiten de gemeente, gereageerd op berichten hieromtrent in de diverse media. De belangstellenden wilden vooral aanvullende informatie krijgen over het verkoopproces en de onderhandelingswijze, of wensten een toelichting op het voornemen van de gemeente. Vanuit de gemeente is aangegeven dat de verkoop gefaseerd gaat plaatsvinden,” zo schrijft het college aan de raad.

In het eerste kwartaal van 2021 wordt gewerkt aan het onderbouwen van de verkoopbesluiten van de eerste set aan te verkopen panden. Er is de laatste anderhalve maand van 2020 veel tijd gestoken in het uitleggen van het beoogde verkoopproces. Per 1 december 2020 is een nieuwe medewerker aangetrokken die als hoofdopdracht heeft meegekregen om het hele verkoopproces te regisseren en uit te voeren. Hierbij wordt uitgegaan van een totale doorlooptijd van twee tot drie jaar. Het is de bedoeling om de panden gefaseerd in de markt te zetten, zo schetst het college de situatie.

De twee panden in Winsum en Warffum zijn te beschouwen als ongecompliceerd. Beiden objecten worden marktconform en onderhands verkocht, waarbij de ondergrens van de verkoopprijs de getaxeerde marktwaarde, vastgesteld door een onafhankelijk taxateur, vrij van verhuur is. Verwacht wordt dat de verkoop in het eerste kwartaal van 2021 rond is. De motivatie om over te gaan tot ‘1 op 1’ verkoop is het voortgezette maatschappelijk gebruik van deze 2 gebouwen. Door b. en w. wordt de verkoop uiteindelijk nog beoordeeld en zo mogelijk van een positief besluit tot verkoop voorzien.

De overige 49 objecten zijn in december 2020 in eerste instantie nader bekeken, op een eventuele verkoop in het kalenderjaar 2021. Gebleken is dat een deel van de panden niet meteen kan worden verkocht. Er zijn zeven panden waaronder een bibliotheek die deel uitmaken van grotere herinrichtingsplannen en vanwege de al dan niet concept stedenbouwkundig plannen is het onwenselijk deze panden solitair te verkopen. Zeven objecten zijn nog niet vrij van gebruik en daarmee niet beschikbaar voor verkoop in het kalenderjaar 2021. Een aantal panden zijn gevoelig voor gemeentelijke beleidskeuzes. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld dorpshuizenbeleid en beleidskeuzes rond monumenten, muziektempels en carillons. Rond een aantal van deze objecten is ook archiefonderzoek nodig gebleken, over de gemaakte historische afspraken met betrokkenen destijds. Drie karakteristieke objecten zullen mogelijk niet verkocht worden. Het gaat hier om De Kaap op Rottumeroog, een hekwerk in Saaxumhuizen en de Kademuur (Balustrade) aan het Hamrik in Winsum.

Vanaf begin 2021 wordt nu met voorrang inhoud geven aan de verkoop van de resterende 9 locaties of panden. “Het gaat hier om panden waarvan wij nu al weten dat ze niet meer tot de kern van de gemeentelijke vastgoedportefeuille hoeven te behoren,” stellen b. en w./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !