Nieuw vergadermodel voor gemeenteraad Het Hogeland

HET HOGELAND – Vanaf maart gaat de gemeenteraad van Het Hogeland over op een nieuw vergadermodel. De raad gaat werken met een 4-wekelijkse cyclus. De woensdag blijft de vaste dag voor raadsvergaderingen en –activiteiten.

Raadsvoorstellen worden vanaf maart eerst door vertegenwoordigers van de fracties besproken ter voorbereiding op besluitvorming in de raad. Dit gebeurt in de nieuwe zogeheten raadsoverleg. Deze overleggen zijn openbaar. Op de betreffende woensdag zijn altijd twee raadsoverleggen (om 17.00 uur en 20.00 uur) met een indeling naar de portefeuilles van de collegeleden. Zo vinden op woensdag 3 maart de eerste twee raadsoverleggen plaats. Twee weken later is dan een raadsvergadering waarin over de voorstellen kan worden besloten. In een raadsoverleg worden dus geen besluiten genomen.

Rol voor raadsleden én fractieassistenten
Een fractie kan worden vertegenwoordigd door een raadslid en/of een fractieassistent. Bij elk raadsoverleg zijn 12 stoelen beschikbaar. Deze kunnen worden bezet door twee vertegenwoordigers van de fracties met vier of meer raadsleden en door één vertegenwoordiger van de fracties met minder dan vier raadsleden. Elke fractie kan voor elk afzonderlijk agendapunt bepalen wie aan het overleg deelneemt. De bezetting ‘aan tafel’ kan dus wijzigen.

Werkwijze raadsoverleg
Een raadsoverleg wordt voorgezeten door een raadslid. Zo zijn inmiddels twee voorzitters en twee plaatsvervangende voorzitters aangewezen. Daarnaast zit bij het raadsoverleg bij het behandelen van de voorstellen ook de betreffende portefeuillehouder ‘aan tafel’, desgewenst bijgestaan door een ambtenaar. Deze kan voorstellen (technisch) toelichten.

Raadsoverleg live volgen
De gemeenteraad vergadert vanwege de coronamaatregelen digitaal. De vertegenwoordigers van de fracties vergaderen vanuit huis en zijn via een liveverbinding met elkaar verbonden. De raadsoverleggen zijn live te volgen via raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de onderliggende vergaderstukken zijn hier te raadplegen.

Inspreken op agendapunt
Net zoals bij raadsvergaderingen kan ook bij raadsoverleggen digitaal worden ingesproken op een agendapunt. Daarnaast kan een bijdrage worden gemaild aan de griffie.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !