PvdA hekelt gang van zaken rond vergunning voor biovergister in Winsum

WINSUM – De PvdA wil dat de vergunning voor de biovergistingsinstallatie bij een boerderij aan de Winsumerstraatweg opnieuw onder de loep wordt genomen. Mädi Cleerdin stelt in vragen aan het college van b en w dat er fouten zijn gemaakt in de procedure voor de toekenning van de vergunning en wil dat het college “de in het verleden afgegeven vergunning kritisch onder de loep neemt.”

Het college heeft op 18 november 2020 bekend gemaakt dat het van plan is een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te verlenen aan het bedrijf aan de Winsumerstraatweg 4 in Winsum. Het is een revisievergunning voor de inrichting. “Tijdens de terinzagelegging zijn er een aantal zienswijzen binnengekomen, waaraan ook handtekeningen van inwoners zijn toegevoegd ter ondersteuning. De indieners van de zienswijzen maken bezwaar tegen vergroten van de te verwerken hoeveelheid mestcapaciteit van de biovergistingsinstallatie. De omwonenden klagen jarenlang over geuroverlast met als gevolg gezondheidsklachten. Omwonenden hebben de indruk dat hun problemen worden gebagatelliseerd,” zo stelt Cleerdin: “Het bedrijf, de maatschap Vermue, heeft de mogelijkheid om 6 maanden per jaar met allerlei installaties proef te draaien; deze mogelijkheid wordt opnieuw vergund.”

“Omwonenden hebben de indruk dat hun problemen worden gebagatelliseerd”

 

De indieners van de klachten over stankoverlast hebben negatieve ervaringen opgedaan bij het indienen van hun klachten bij de gemeente en de Omgevingsdienst, Klachten kwamen te laat binnen of op een verkeerd adres, inspecteurs gingen er te laat op af. Onlangs kwam een zorgwekkend rapport over het functioneren van de Omgevingsdienst in Nederland via het nieuws naar buiten, waarin min of meer werd aangegeven dat de Omgevingsdiensten onvoldoende expertise en capaciteit in huis hebben, zo voert Cleerdin aan. Zij wijst erop dat de Omgevingsdienst Groningen in het verleden te maken heeft gehad met interne problemen en achterstanden.

De klachtenprocedure bij de gemeente was lange tijd niet op orde en onduidelijk, stelt Cleerdin: “In sommige gevallen kregen de inwoners de instructie bij het gemeentehuis de klachten te deponeren en anderen kregen het advies om de klachten te melden bij de Omgevingsdienst. In geen van de gevallen werd teruggekoppeld wat er met de klachten werd gedaan,” aldus het verwijt aan de het gemeentebestuur en zij vraagt dabn ook: “Gaat het college de klachtenprocedure evalueren?”/BM

 

 

 

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !