Gedeputeerde Staten provincie Groningen tegen gaswinning bij Schiermonnikoog

GRONINGEN- Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen laat de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in een zienswijze weten dat zij tegen gaswinning is bij Schiermonnikoog. Het ontwerp instemmingsbesluit voor gaswinning bij het Waddeneiland is op 22 april 2021 gepubliceerd. In dit zogenaamde ontwerpbesluit stemt het ministerie in met het winningsplan.

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben de minister van EZK al in 2017 een brief gestuurd met de boodschap om geen gas te winnen uit dit gebied, in navolging van een motie vanuit Provinciale Staten. Het gasveld waar het hier om gaat ligt in het Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer 20 km ten noorden van Schiermonnikoog.

Het standpunt van 2017 wordt nu in een zienswijze nogmaals door de provincie herhaald en komt op het volgende neer:

Al bij de ontdekking van de gasvoorraden was de provincie Groningen van mening dat het gasveld bij Schiermonnikoog niet geëxploiteerd zou moeten worden. Op 5 december 2017 hebben Gedeputeerde Staten naar aanleiding van een aangenomen motie in Provinciale Staten, de toenmalige minister van EZK een brief gestuurd. Hierin is hij opgeroepen geen toestemming te verlenen aan een toekomstige verdere exploratie- of winningsvergunning dan wel instemming te verlenen aan een toekomstig winningsplan op deze locatie.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Het standpunt van de provincie is en blijft onveranderd. Gedeputeerde Staten zetten stevig in op de energietransitie en vinden dat de focus moet worden gelegd op het produceren van schone en veilige energie en op energiebesparing. Het in gebruik nemen van dit nieuwe gasveld past niet binnen de gedachte van energietransitie en het nakomen van de gemaakte klimaatafspraken. Gaswinning uit dit gasveld heeft potentieel een grote impact op het Waddengebied en mag niet ten koste gaan van de leefomgeving van mens en dier.”

De provincie Groningen gaat ervan uit dat de minister deze zienswijzen meeneemt in het definitieve besluit.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !