Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ondersteunt concrete maatregelen

GRONINGEN – De provincie Groningen stelt samen met Waterschap Noorderzijlvest ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar aan agrariërs, zodat ze kunnen investeren in de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en in het vasthouden van regenwater op landbouwgrond.

De subsidie gaat naar het project ‘Uitvoeringsstimulans ten behoeve van water- en bodemkwaliteit’, waarmee LTO Noord agrariërs adviseert en begeleidt om passende investeringen te doen. Dit geldt voor agrariërs in het Groningse gebied van Waterschap Noorderzijlvest.

Klimaatverandering

LTO Noord start in september met het project. Agrariërs kunnen zich dan bij LTO Noord aanmelden en subsidie aanvragen voor maatregelen die het wegspoelen van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen naar het oppervlaktewater verminderen. Dit zorgt voor schoner oppervlaktewater. Daarnaast is de subsidie beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de vermindering van de effecten van klimaatverandering. Door in tijden van langdurige regenval het regenwater vast te houden, kunnen droge perioden overbrugd worden.

Begeleiding

Een gebiedscoördinator van LTO Noord gaat agrariërs adviseren bij het bundelen van wensen, plannen en maatregelen. Hierbij worden ook koppelingen gemaakt met al lopende projecten, zoals Schoon Erf, Schoon Water, Spaarbodem, Trijntje en Weide en Water. Er is ruimte voor 40 adviesbezoeken waarin de behoeften van agrariërs in kaart worden gebracht en kansrijke maatregelen op bedrijfsniveau worden bepaald. De gebiedscoördinator ondersteunt ook bij het aanvragen van subsidie.

Investeringen

Binnen dit project is verder subsidie beschikbaar voor in ieder geval 110 agrariërs die daadwerkelijk investeringen kunnen doen in materialen, machines of de bodem. Deze investeringen zorgen voor:

  • een gezondere en vruchtbare bodem (o.a. organische stof, bodemstructuur, toepassen niet-kerende grondbewerking);
  • preciezere landbouw (o.a. GPS-techniek, bodemscan);
  • betere waterhuishouding (o.a. peilgestuurde drainage, boerenstuwtjes);
  • minder erfafspoeling (zuiveringssystemen voor afvalwater en het opvangen van sappen uit ruwvoeropslag);
  • minder afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen (o.a. spuittechnieken die het verwaaien van gewasbeschermingsmiddelen tegengaan).

Samenwerking

De subsidieverlening komt voort uit afspraken die zijn vastgelegd in het landelijk Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Hierbij werken provincies, waterschappen, LTO Noord en landbouwcollectieven intensief samen aan het behalen van de doelen van agrariërs die deelnemen. De brede samenwerking speelt een belangrijke rol bij het succes van de projecten.

Aanvragen en informatie

LTO Noord maakt in september via www.schoonerfschoonwater.nl de start van het project bekend. Meer informatie over Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is te vinden op de website van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.