Gemeente en provincie vragen subsidie aan voor Werelderfgoedcentrum op Lauwersoog

HET HOGELAND – Het college van B&W wil het project Werelderfgoedcentrum Waddenzee in oktober bij het Nationaal Programma Groningen voor een bedrag van drie miljoen euro indienen. Hiervoor vraag het college de goedkeuring van de gemeenteraad.

Het is aan de loop, het WerelderfgoedCentrum dat op het nu haveloos ogend terrein moet komen van wat het Waddenkwartier heet. De punt bij de sluis waar voorheen de reddingsmaatschappij zat en een verlaten garnalenbedrijf. “De Waddenzee is het enige natuurlijke werelderfgoed binnen Nederland. Met de realisatie van een WEC in Lauwersoog wil de Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee een plek creëren die het belang van de Werelderfgoedstatus Waddenzee toont en het Waddengebied beleefbaar maakt. Het beleefcentrum over de Wadden faciliteert verschillende functies onder één dak: werken, leren en recreëren,” zo zeggen B&W in het raadsvoorstel. “Met de waardering voor het Waddenlandschap als leidend thema, beoogt het WEC een trekker te zijn voor toeristen, dagrecreanten en studenten en een bijdrage te leveren aan de regionale economie, arbeidsmarkt, onderwijs en wetenschap, leefbaarheid en trots van de regio en de provincie Groningen.”

Nadat de gemeenteraad haar goedkeuring heeft gegeven, wordt het project ingediend bij Nationaal Programma Groningen. Daar moet het bestuur, nadat een onafhankelijke commissie advies heeft gegeven, akkoord gaan met de gevraagde bijdrage vanuit Nationaal Programma Groningen waarna de gemeenteraad het bedrag definitief vaststelt. Begin 2022 zal de bijdrage aan het Werelderfgoedcentrum Waddenzee dan definitief zijn.

Werelderfgoedcentrum startpunt voor ontwikkelen van ‘parelsnoer’ in Het Hogeland

Het project past binnen de kaders van het Lokaal Programmaplan en Nationaal Programma Groningen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee is passend bij het Lokaal Programmaplan – programmalijn 6 “Pronkjewailen in ‘t Hoogelaand”. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee zou een startpunt kunnen zijn voor het te ontwikkelen ‘parelsnoer’ in Het Hogeland. De ontwikkeling van een Werelderfgoedcentrum Waddenzee is tevens passend bij de nieuwe visie Toerisme & Recreatie welke in concept is opgesteld, waarbij het beleven en ervaren van het waddengebied als onderdeel van een strategielijn wordt beschreven. Daarnaast is het beter beleefbaar maken van het werelderfgoed Waddenzee ook een veelgenoemd onderwerp bij de eerste thematafel voor de programmalijn Pronkjewailen.

Vanuit het Werelderfgoedcentrum Waddenzee heeft Arcadis een impactanalyse opgesteld om de maatschappelijke en sociaaleconomische impact van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in beeld te brengen. Hierbij gaat het om de variant ‘WEC’. “Hieruit wordt duidelijk dat het Werelderfgoedcentrum Waddenzee voldoet aan de zes randvoorwaarden zoals Nationaal Programma Groningen deze heeft gesteld. Daarnaast levert een bijdrage aan het project een duidelijke ‘plus’ op voor de regio,”zeggen B&W.

De subsidieaanvraag is een gezamenlijke indiening met provincie Groningen Voorwaarde voor indiening bij Nationaal Programma Groningen was voor gemeente Het Hogeland dat de provincie Groningen mede-indiener zou zijn van het project én een bijdrage vanuit haar trekkingsrecht hiervoor zou doen. De provincie Groningen neemt voor een bedrag van 3,5 miljoen euro deel. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee heeft eerder een garantstelling van de gemeente ontvangen voor het afsluiten van een lening. Deze lening is aangegaan om snel van start te kunnen gaan met de bouw én met de insteek dat de lening zo snel mogelijk weer wordt afgelost door middel van de capital campaign. Een aanvraag voor middelen vanuit Nationaal Programma Groningen is onderdeel van deze capital campaign. “Het proces om tot het besluit te komen om het project in te dienen bij Nationaal Programma Groningen, is conform het beschreven proces in het handboek. Dit betekent onder andere dat de inschatting is dat het project kansrijk is en voldoet aan de gestelde kaders en voorwaarden,” aldus B&W.

Het project Werelderfgoedcentrum Waddenzee is een zelfstandig project van de gelijknamige stichting. De totale projectkosten van het project Werelderfgoedcentrum Waddenzee bedragen minimaal 26,3 miljoen euro en wordt naast de bijdrage vanuit Nationaal Programma Groningen gedekt door onder andere de provincie Groningen en het Waddenfonds. Daarnaast is de stichting in gesprek met diverse andere partijen voor financiering. waarbij de financiering vanuit Nationaal Programma Groningen voor een ‘plus’ zorgt./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !