Gemeentebestuur wil bijna 1 miljoen investeren in extra ontsluitingsweg haven Lauwersoog

LAUWERSOOG – Het gemeentebestuur vraagt de raad een bedrag van 957.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van de Tweede Ontsluiting van de haven van Lauwersoog. Het gaat een stuk weg vanaf de rotonde over de dijk, aansluitend op de haakse bocht halverwege de weg rond de haven. De weg, voor rekening van de gemeente Het Hogeland, is onderdeel van het grootschalig versterken en verhogen van de zeedijk.

Binnen het geheel van de werkzaamheden is de 2e ontsluiting een gemeentelijke investering. De investering is begroot op € 957.000. Exploitatiemaatschappij haven Lauwersoog heeft aangegeven dat deze ontsluiting van wezenlijk belang is. Vanuit de ondernemers in de haven wordt dit belang nog eens onderstreept. De nieuwe ontsluitingsweg geeft een structurele last van € 38.280. De dekking wordt gevonden binnen de begroting van de afdeling Infra vanuit het principe Nieuw voor Oud. Daarbij is ingeschat dat voor het onderhoud aan walbeschoeiing niet het oorspronkelijk geraamde bedrag nodig is. Dit vanuit het feit dat er tot nu toe nog geen tekortkomingen zijn geconstateerd.

Het Waterschap Noorderzijlvest, de gemeente Het Hogeland, Rijkswaterstaat en Groninger Landschap (namens de natuur en milieuorganisaties) werken aan de verhoging en versterking van de zeedijk van Lauwersoog tot aan de Westpolder over een lengte van 9 kilometer. Met het uitvoeren van deze werkzaamheden ontstaan er koppelkansen in de uit te voeren werkzaamheden. Eén van deze koppelkansen is een 2e ontsluitingsweg van de haven van Lauwersoog. Deze 2e ontsluitingsweg is nodig vanwege de veiligheid in de haven, toenemend toeristisch verkeer en vanuit de koppeling van de mogelijke komst van een waterstoftankstation. De 2e ontsluitingsweg is ook een wens van de NAM, die ook hun gasontvangststation hebben in de haven (gerelateerd aan veiligheid). Met de 2e ontsluitingsweg is er tevens een betere scheiding tussen personen en vrachtverkeer. De plannen die op dit moment ontwikkeld worden gaan uit van ruim 100 miljoen voor de grootste dijkversterkings- operatie sinds de Deltawerken. Hiermee anticiperen de partijen op toekomstige zeespiegelstijging en klimaatverandering en koppelen we de functies van natuur, recreatie/toerisme, economie en verkeersveiligheid aan waterveiligheid. Kortom: een sterke dijk met extra’s voor natuur, recreatie, economie en verkeersveiligheid. Voor de voorlopige tekeningen klik hier.

De verkeersveiligheid wordt vorm gegeven door de aanleg van een 2e ontsluitingsweg naar de haven van Lauwersoog. Daarnaast wordt een fietspad aangelegd op de dijk. De weg start bij de rotonde en loopt dan eerst een stuk over de huidige onderhoudsweg van het waterschap om vervolgens onder een helling van 5% in oostelijke richting de dijk op te gaan. Met een haakse bocht buigt de weg terug naar de haven. De weg sluit vervolgens aan op de bocht in de haven. Deze nieuwe weg is zowel geschikt voor personen als vrachtvervoer. Door de aanleg van deze nieuwe weg wordt de veiligheid in de haven vergroot. De parkeerplaats voor lang parkeren is makkelijker bereikbaar evenals het noordelijk havendeel. Vanuit Duurzame Haven Lauwersoog wordt gewerkt aan plannen voor het varen op waterstof. Daarvoor is naast de NAM-locatie een terrein in beeld voor een waterstoftankstation voor zowel schepen als wegvervoer./BM

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !