Het Hogeland weigert alsnog omgevingsvergunning geitenhouderij Rottum

HET HOGELAND – Gemeente Het Hogeland heeft alsnog de omgevingsvergunning voor de omzetting van een melkveehouderij naar een melkgeitenhouderij in Rottum geweigerd. Eerder dit jaar werd het beroep van een aantal omwonenden door de rechter gegrond verklaard.

De rechtbank was van mening dat het college van B&W de gevolgen voor de volksgezondheid nader had moeten beoordelen. Het college stelde geen hoger beroep in tegen de uitspraak van de rechter. Het college heeft de bezwaren nogmaals getoetst. Daarbij heeft zij de overwegingen in de uitspraak van de rechtbank meegewogen. Uit de toetsing is gebleken dat de aanvrager eerst een milieueffectrapportage (MER) moet opstellen om een goede beoordeling te kunnen maken van de gevolgen voor de volksgezondheid. Om die reden is de omgevingsvergunning alsnog geweigerd. Betrokken partijen zijn hiervan inmiddels op de hoogte gebracht.

Uitspraak

Tegen de uitspraak van de rechtbank heeft de vergunninghouder hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State zal daarin onder andere uitspraak doen over de vraag of er een MER moet komen en of de omgevingsvergunning om die reden wel of niet verleend had kunnen worden. Het college is in afwachting van de uitspraak van de hoogste bestuursrechter.

Vervolgstappen

Gelet op de grote belangen in deze zaak en de grote consequenties van een eventueel te herstellen besluit tot handhaving in geval de hoogste rechter anders beslist is het college voorlopig niet van plan om, vooruitlopend op de uitspraak van de hoogste bestuursrechter, over te gaan tot vervolgstappen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !