Begroting 2022 Het Hogeland kent bescheiden overschot

HET HOGELAND – Het college van B&W legt de gemeenteraad een begroting voor 2022 voor met een bescheiden overschot van ruim twee miljoen euro. Ook voor de jaren tot en met 2025 worden positieve saldi verwacht. De raad behandelt de begroting op 10 november.

Het college schetste in de voorjaarsnota nog een tamelijk somber beeld van de financiële toekomst van Het Hogeland. Dat beeld is enigszins bijgesteld, hoewel er onzekerheden blijven.

De oorzaken van het bijgestelde beeld zijn volgens het college meerledig. In 2020 stelde de gemeenteraad een ‘bouwstenennotitie’ vast waarin meerdere bezuinigingen en besparingen waren opgenomen. Die maatregelen werpen nu vruchten af.

Verder bleek afgelopen september dat uitkeringen van het Rijk voor Het Hogeland gunstiger uitpakken dan aanvankelijk was verwacht. Verder verschaft een hogere rijksbijdrage voor de jeugdzorg lucht. Ook de belastinginkomsten – met name die uit de Eemshaven –  vallen mee. Die zijn hoger dan verwacht.

Het college plaatst wel een kanttekening. Een voorgenomen herziening van het gemeentefonds – veruit de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten – kan roet in het eten gooien. In de huidige voorstellen gaat Het Hogeland er op jaarbasis miljoenen euro’s op achteruit. Daarnaast bestaat er onzekerheid over de effectiviteit van voorgenomen besparingsmaatregelen. Die moeten zich nog in de praktijk bewijzen.

Over de rijksfinanciering van gemeenten is het college in de begroting kritisch: “Willen gemeenten ook in de toekomst armslag hebben om eigen beleid te voeren – dan moet er structureel meer geld naar die bestuurslaag. Die bestuurslaag is gebaat bij rust én duidelijkheid op het financiële front. Het belang dat ‘Den Haag’ in gemeenten zegt te stellen, moet niet alleen met de mond worden beleden. Daarbij past vooral – en ook op lange termijn – boter bij de vis; gewoon leveren.”

Hogelandsters gaan in 2022 per saldo minder gemeentelijke belasting betalen dan dit jaar. De rioolheffing wordt met 20 euro verlaagd. Andere tarieven en heffingen, waaronder de OZB, worden rond het inflatiepercentage verhoogd.

Wethouder Eltjo Dijkhuis: “We zijn er in geslaagd de gemeente Het Hogeland in de benen te krijgen. De basis is op orde. Daarvoor hebben we flink wat werk moeten verzetten. Maar we zijn er in geslaagd de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college lucht en ruimte te bieden om verder te werken aan de ontwikkeling van de gemeente. Dit college en deze raad laten een gemeente na die robuust en degelijk is. Maar die positie kan onder druk komen te staan. Vooral de voorgenomen herziening van het gemeentefonds kan het redelijk gunstige beeld aan het wankelen brengen. Ik ben dan ook blij met het advies dat de Raad voor het Openbaar Bestuur heel onlangs heeft uitgebracht. Die kraakt de huidige plannen duchtig. Ik hoop dat dat signaal voor Den Haag aanleiding is de financiering van gemeenten ruimhartiger te gaan benaderen. We hebben meer armslag nodig.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !