Burgerberaad komt stapje dichterbij

HET HOGELAND – Twee lastige onderwerpen. De invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Het andere: hoe de bevolking te betrekken bij de besluitvorming daarover?

De Omgevingswet, de regelingen aan bestemmingsplannen, plannen van de gemeente, provincie, waterschap, dorpen, beschermde gebieden, industrieterreinen, landbouwgebieden, dat hele kluwen gaat op de schop in de Omgevingswet waarin de verdeling van de ruimte in onze gemeente integraal wordt vastgelegd. Hoe ga je dat doen?

De ‘usual suspects’ – de term is van PvdA-fracievoorzitter Jan Willem Nanninga – vinden hun weg wel, de landbouworganisaties, de organisaties van natuurbeschermers, ondernemersclubs, noem maar op, die zullen zich wel laten horen. Hoe krijg je het voor elkaar dat de brede lagen van de bevolking op die Omgevingswet invloed kunnen uitoefenen? De gemeenteraad heeft op 14 april dit jaar de motie van Nanninga aangenomen om burgerparticipatie te organiseren, een Burgerberaad.  , sterk geïnspireerd door de Bürgerversammlung van het parlement van de Duitstalige gemeenschap in oostelijk België. Het model van Eupen, dat zo wat een bestuurlijk export-artikel is geworden.

Een werkgroep van de raad is aan de slag gegaan met als opdracht het traject van een burgerberaad en de te maken keuzen, zoals de afbakening van het speelveld en kaders, nader uit te werken. Het komt er nu op neer dat er een Omgevingsvisie 1.0 zal worden vastgesteld, beleidsneutraal en dat voor de daadwerkelijke invulling ervan een Burgerberaad wordt ingesteld dat de ‘waarden’ van de gebieden in de gemeenten gaat aandragen om zo tot een waardenkaart te komen. “Via loting zullen inwoners worden uitgenodigd voor deelname aan het Burgerberaad. Zij zullen breed worden geïnformeerd om mee te kunnen spreken en in gezamenlijkheid te kunnen komen tot in de Omgevingsvisie te verwerken keuzes v.w.b. thema’s en deelgebieden,” zo stelt het voorstel aan de gemeenteraad. Het gaat om 25 inwoners die door loting worden geselecteerd.

De gemeenteraad moet volgens het voorstel de griffie opdracht verstrekken om, in samenwerking met de ambtelijke organisatie, een Projectplan op te stellen voor instellen van een ‘Burgerberaad’, op basis waarvan de raad daarover een besluit kan nemen en een budget beschikbaar kan stellen. De ingestelde raadswerkgroep continueren ter begeleiding van het opstellen van het Projectplan en verdere uitwerking daarvan.

Op basis van dit Projectplan kan de raad een besluit nemen over de instelling en de benodigde middelen daarvoor, alsmede voor het in eerste aanleg functioneren van het Burgerberaad. Om vroegtijdig met de voorbereidingen te kunnen starten zal het Projectplan bij voorkeur in maart – nog door de raad in huidige samenstelling – dienen te worden vastgesteld./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.