Subsidieregelingen voor boerenexperimenten in het noordelijk kustgebied

NOORD-GRONINGEN – Boeren in het Groningse deel van het kustgebied tussen Delfzijl en Harlingen die willen bijdragen aan de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw, kunnen hiervoor vanaf 1 november subsidie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een idee of experiment voor een nieuwe teelttechniek, verduurzaming, verhoging van biodiversiteit door bijvoorbeeld strokenteelt in combinatie met innovaties, het benutten van overgebleven hoekjes land voor kruidenranden of het lokaal verkopen van producten. Het maximum subsidiebedrag is 25.000,- euro.

Aanvragen kan tot 1 november 2022 via www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl. Agrarische ondernemers in het Friese deel van het kustgebied, specifiek de regio Noordoost-Fryslân kunnen subsidie aanvragen bij de Regiodeal Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân.

Vernieuwende ideeën

Boeren hebben zelf vaak al ideeën over hoe zij de biodiversiteit op hun bedrijf kunnen versterken. Vanuit hun eigen ervaringen op het boerenerf zien zij mogelijkheden voor de toekomst. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met een teeltsysteem of –techniek of het inpassen van natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. De subsidieregeling Boerenexperimenten kan deze experimenten verder brengen. En het kan boeren inspireren om met nieuwe ideeën over natuurinclusieve landbouw te komen. Voorwaarde is dat het gaat om vernieuwende ideeën van twee of meer boeren in het Groningse deel van het noordelijk kustgebied (noordelijke Kleischil), al dan niet samen met terreinbeheerders of andere (keten)partijen.

Streefbeeld en actieplan

De subsidieregeling Boerenexperimenten is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waarmee de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland willen stimuleren en versnellen. De subidieregeling Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal Noordoost-Fryslân tussen de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en het Rijk. Hiermee wordt onder meer natuurinclusieve kringlooplandbouw in het Friese deel van de Kleischil gestimuleerd voor het versterken van een circulaire economie en duurzame landbouwsector. Voor de beide subsidieregelingen geldt dat de ideeën moeten aansluiten bij het streefbeeld en actieplan voor de noordelijke Kleischil, die met betrokkenen zijn opgesteld. In het actieplan is een route uitgestippeld voor landbouw die winstgevend is en tegelijk bijdraagt aan de biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en die zorgt voor een (be)leefbaar platteland.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !