Nieuwe uitgangspunten onderhoudsplicht van kades, beschoeiingen en oevers

GRONINGEN – In het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest liggen kilometers beschoeiingen, kades en damwanden. Vaak is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze oeververdedigingswerken: is dat het waterschap, de aangrenzende grondeigenaar?

Door deze onduidelijkheid is er achterstallig onderhoud en kunnen onveilige situaties ontstaan. Dit moet anders. Het waterschap wil hier samen met betrokkenen verandering in brengen.

Wie heeft de onderhoudsplicht?

De aanwijzing van de onderhoudsplicht van oeververdedigingswerken is de taak van het waterschap. Daar gaat het waterschap mee aan de slag, zodat straks voor iedereen duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Uitgangspunt is een eerlijke verdeling van de lasten. Daarbij is het principe dat de onderhoudsplicht van de oeververdediging komt te liggen bij de belanghebbende.

Wat zijn de consequenties voor betrokkenen?

Aangrenzende eigenaren van het hoofdwatersysteem kunnen te maken krijgen met het onderhoud aan oeververdedigingswerken en daarmee samenhangende (financiële) gevolgen. Dat wil het waterschap op een goede manier gaan regelen. Daarom is er geactualiseerd beleid op papier gezet. Dat is het uitgangspunt waarmee het gesprek met de betrokkenen start. Dit gesprek verloopt via gebiedsprocessen. Het eerste gebiedsproces start dit najaar langs het Damsterdiep, in de gemeente Eemsdelta. Daarna volgen andere gebieden. Al doende blijkt wat de effecten van het voorgestelde beleid zijn. Wat verandert er en hoe kan de taakverdeling zo goed mogelijk samen geregeld worden? Nieuwe afspraken worden vastgelegd. Zo is helder wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud, ook in de toekomst.

Livestream en gebiedsprocessen

Maandag 29 november van 20.00 tot 21.00 uur organiseert het waterschap een digitale bijeenkomst. Via een livestream wordt uitgelegd wat er verandert rond de onderhoudsplicht. De nieuwe uitgangspunten worden dan toegelicht. Tijdens de livestream kan men reageren, bijvoorbeeld door vragen te stellen over de uitgangspunten. Het is nog te vroeg om in te gaan op individuele situaties. Dat komt later in het traject, wanneer de gebieden één voor één aan de beurt komen. De livestream is te volgen via www.myfacilities.nl/waterschap-noorderzijlvest/.

Ter inzage

Het voorstel met de nieuwe uitgangspunten voor de inrichting en het onderhoud van oeververdedigingswerken ligt van 22 november 2021 tot en met 3 januari 2022 ter inzage. Dan is het in te zien in het waterschapshuis aan de Stedumermaar 1 in Groningen, of te bekijken op www.noorderzijlvest.nl/oeververdedingswerken.

Het waterschap past het beleid toe op nieuwe aanvragen voor aanleg, vervangen of verwijderen van oeververdedigingswerken. Het geldt ook bij situaties waarbij de onderhoudsplichtige niet bekend is. In sommige gevallen is de onderhoudsplichtige nu al wel bekend. Voorlopig verandert er dan niets.

Pas als een bestaand oeververdedigingswerk wordt vervangen en daarvoor een nieuwe vergunning nodig is, kan een eventuele wijziging van de onderhoudsplichtige aan de orde zijn.

Het waterschap investeert in veiligheid

Het waterschap wil zelf ook investeren in veilige en duurzame oeververdedigingswerken. Oude kades en beschoeiingen worden niet klakkeloos vervangen. Eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden voor natuurvriendelijke of flauw aflopende oevers.

Op www.noorderzijlvest.nl/oeververdedingswerken staat meer informatie.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !