Gemeenteraad: “Overleg met inwoners van Kantens”

KANTENS – De gemeenteraad keurde unaniem het visiedocument voor de aanpak van het herstel van de aardgasschade goed. Wethouder Eltjo Dijkhuis kreeg de opdracht mee te zorgen voor een veilige weg voor het bouwverkeer. “Ik ga daarvoor op tafel slaan,” zei hij.

Er komt wat op Kantens af. Het dorp zal een aantal jaren een bouwput zijn om de versterkingsoperatie als gevolg van de gasbevingen te herstellen. Het college heeft een visie op papier gezet met uitgangspunten en randvoorwaarden, de stedenbouwkundige schets. Deze is nodig om later als er daadwerkelijke uit te voeren plannen op tafel komen, besluiten te kunnen nemen.

Eigenlijk vatte Mädi Cleerdin, van de PvdA-fractie, alle kwesties in haar spreekronde samen. “Ik zie dat de aansluiting bij de bestaande bebouwing een prima algemeen uitgangspunt is. De borging van ruimtelijke kwaliteit, is belangrijk voor alle inwoners van Kantens. Het toevoegen van vrije bouwkavels kavels op uitdrukkelijk verzoek van de inwoners, biedt een koppelkans voor nieuwe woonkansen voor Kantens en maakt doorstroming mogelijk. Het voorkomen van blinde zijgevels komt de uitstraling van Kantens ten goede,” aldus Cleerdin. Ze benadrukte dat het gemeentebestuur de  inwoners van Kantens nauw betrekt bij de totstandkoming van de versterking. “Onze fractie gaat ervan uit dat er nog ruimte is voor aanpassingen bij de concretisering van dit plan. De inwoners rekenen erop dat die mogelijkheid er zeker komt voor meer parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en oplossingen voor wateroverlast,” zo zei ze.

Alle fracties maakten zich zorgen over de verkeersveiligheid . Haar pleidooi voor de een veilige tijdelijke weg aan te leggen voor het bouwverkeer waardoor de kinderen op een verantwoorde wijze veilig naar school kunnen, kreeg brede bijval.  Hetzelfde gold voor haar pleidooi om de communicatie met het dorp te verbeteren. “De communicatie loopt langs verschillende lijnen, de gemeente, de Delthe en Nationaal Coördinator Groningen. En dan komt daar de aannemer ook nog bij. Korte lijnen én elkaar op de hoogte houden zijn van doorslaggevend belang. College pak dit signaal op,” stelde ze.

“De zaak niet politiek maken en gaan steggelen over allerlei kwesties die later aan de orde komen”

Kor Berghuis van het CDA gaf het college mee dat de verdere invulling van de plannen samen met de inwoners moet plaatsvinden. “Het is voor ons als gemeente de eerste keer dat we voor zo’n project van sloop en nieuwbouw met een dergelijke impact staan. Het is een leerproces en we moeten inzetten op zo snel mogelijk een einde aan onzekerheden maken voor de bewoners.” Kick Mulder van GemeenteBelangen stelde dat het plan oog heeft voor de belangen van omwonenden en belanghebbenden: “We moeten niet op de muziek vooruitlopen. Dit plan is een visie op het dorp. Laten we dit plan uitvoeren en toetsen of het past bij het dorp Kantens.” Hij waarschuwde er voor “de zaak niet politiek te maken en te gaan steggelen over allerlei kwesties die later aan de orde komen.” Anne Marie Smits van GroenLinks hield het college voor “naast de inwoners te staan bij deze moeilijke klus.” Ook wilde zij dat het college de inwoners nog beter uitlegt wat de status is van het stuk dat op tafel lag. Stefan van Keijzerswaard (VVD) vroeg het college om met het dorp in gesprek te gaan over koppelkansen zoals het meenemen van het dorpshuis in de plannen. Linda Visser  (LS) was pertinent over de verkeersveiligheid: “Als er geen weg komt voor het bouwverkeer, dan ook geen aanbesteding voor de bouw.” Harry Woltjer (CU) benadrukte dat er méér woningen moeten komen.

“Gegeven de situatie is dit het best mogelijke in het algemeen belang”

Wethouder Eltjo Dijkhuis had een raad voor zich die zeer welwillend over het plan oordeelde, met één fundamenteel kritiekpunt: de weg voor het bouwverkeer. Hij legde de raad uit dat er 1,6 miljoen beschikbaar is voor de inrichtingskosten. Als de gemeente zelf die weg aanlegt, kost dat 1 miljoen. Dat gaat ten koste van andere voorzieningen zoals het sportveld. De gemeente heeft dat geld niet. “Ik ga me inspannen bij de NCG en de woningbouwstichtingen dat zij dit oppakken als onderdeel van hun activiteiten.” Hij gaf aan dat er aan deze stedenbouwkundige schets een aandachtspunt wordt toegevoegd gericht op duidelijkheid en betrokkenheid van de bewoners. “We moeten er ook rekening mee houden dat we praten met eigenaren en de woningstichtingen. Zij gaan over het aantal woningen, maar er komen uiteindelijk méér woningen. Het wordt een taaie operatie, maar uiteindelijk wordt het er beter. We kunnen het niet iedereen naar de zin maken, gegeven de situatie is dit het best mogelijke in het algemeen belang.”

Mädi Cleerdin vatte de stemming in de raad heel goed samen: “Er is tijdsdruk, de voortgang van de versterking is belangrijk voor de inwoners van Kantens. Ik ben me eveneens bewust van de énorme impact die de versterking heeft op alle inwoners in Kantens. Het zal je maar gebeuren, je prettige vertrouwde woonomgeving staat letterlijk en figuurlijk op z’n kop. Dat er door dit plan een einde komt aan de langdurige onzekerheid over de versterking geeft de inwoners hoop op een nieuw toekomstperspectief. Een veilige plek om prettig in te wonen komt dichterbij. Het begin is gemaakt nu samen verder met de te nemen vervolgstappen.”/BM

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.