Gemeenteraad buigt zich over tarieven voor sportvelden

Het HOGELAND – Weer zo’n pijnlijk ding als gevolg van de samenvoeging van de oude vier gemeenten tot Het Hogeland: de tarieven voor de huur van de sportvoorzieningen. De voetbalclubs maken bezwaar tegen de gelijktrekking er van. De gemeenteraad buigt zich er woensdag over in de informele vergadering.

Het is een bekend, vertrouwd onderwerp. Groenvoorzieningen, gemeentelijke belasting, het ophalen van huisvuil, subsidies voor dorpshuizen, het zijn de kwesties waar het gemeentebestuur oude regelingen moet gelijk trekken, harmoniseren. De kwestie oogt eenvoudig. De gemeente vraagt voor huur en onderhoud van sportvoorzieningen als velden, kleedkamers en kantines van clubs een huurbedrag. De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hadden elk hun eigen sporttarieven die nog steeds gelden. Het is aan het huidige gemeentebestuur om deze regelingen te harmoniseren. Nu gelden voor sportverenigingen nog steeds deze verschillende tarieven en het kan toch niet dat de ene club méér voor hetzelfde betaalt dan de ander. “Het College wil die tarieven gelijktrekken, zodat alle verenigingen een gelijk speelveld krijgen. Alle sportverenigingen bij elkaar opgeteld blijven hetzelfde bedrag voor huur en onderhoud betalen. De bedragen worden alleen gelijk verdeeld. Een aantal verenigingen zal minder gaan betalen, maar de meeste meer,” zo schrijft wethouder Theo de Vries: “Met de sporttarieven worden niet alle kosten gedekt. De bijdragen van sportverenigingen dekken 6 procent van de kosten. De resterende 94 procent van de kosten betaalt de gemeente. Ook na de harmonisatie blijft deze verhouding hetzelfde. De gemeente betaalt dus het grootste deel van de kosten en zal dit de komende vier sportseizoenen ook blijven doen.”

De kwestie is ingewikkelder. Het gemeentebestuur leeft onder scherp financieel regiem. Ook voor de sport moeten er keuzes worden gemaakt, en de term keuzes betekent: er is geen extra geld, mits de gemeenteraad anders beslist. De voetbalclubs maken bezwaar tegen het plan en willen dat het onderwerp niet op de agenda komt van de raad voordat hun bezwaren zijn behandeld. Zij beroepen er zich op  onvoldoende te zijn geïnformeerd: “De bezwaren zijn ingediend met de vermelding dat voor het inhoudelijk bezwaar aanvullende informatie noodzakelijk is. De verenigingen hebben aangegeven hiervoor twee maanden nodig te hebben, onder voorbehoud dat de gevraagde informatie tijdig en volledig wordt aangeleverd. Voor de verenigingen is op dit moment onder andere niet inzichtelijk op basis van welke gronden de nieuwe tarieven structuur is gestoeld en welke tegenprestatie hiervoor door de Gemeente Het Hogeland wordt geleverd, stellen de clubs in een brief aan de gemeenteraad enige tijd geleden.

“Een zachte landing. Zo kunnen sportverenigingen wennen aan nieuwe tarieven”

In het memo aan de raad stelt het college van b. en w. dat de nieuwe sporttarieven ingaan met terugwerkende kracht per 1 augustus 2021 in. “Veel verenigingen hebben het financieel moeilijk door de Corona-maatregelen. Het College wil daarom de verenigingen tegemoet komen. Verenigingen die door de harmonisatie hogere sporttarieven gaan betalen, worden twee seizoenen volledig gecompenseerd. Het College zal corona-middelen van het Rijk inzetten om dit mogelijk te maken. Daarnaast blijven de nieuwe sporttarieven tot en met seizoen 2024/25 gelijk. We noemen dit een zachte landing. Zo kunnen sportverenigingen wennen aan de nieuwe tarieven,” aldus B&W.

Het College baseert deze harmonisatie op basis van een aantal parameters, zoals aantal teams, aantal kleedkamers, hoeveelheid velden en aard van de velden, zoals dat het geval was op peildatum 1 juni 2021. De nieuwe tarieven worden voor vier jaar bevroren tot en met seizoen 2024/25 maar wel jaarlijks geïndexeerd, en met uitzondering van het verrekenen van uitbreiding of verandering van de accommodatie, en met een hardheidsclausule waar in bijzondere gevallen een beroep op kan worden gedaan. De clubs die door deze harmonisatie meer moeten betalen, krijgen de eerste twee seizoenen 2021/22 en 2022/23 volledig gecompenseerd zodat zij twee jaar de tijd hebben om hun begroting aan de hogere tarieven aan te passen. De effecten van de corona-maatregelen op de ontstane financiële situatie bij de sportclubs wil het gemeentebestuur enigszins verzachten door de corona-middelen van het Rijk in te zetten.

Ook voor zwembaden komt een harmonisatie

Het plan van het gemeentebestuur heeft op meer dan alleen de voetbalvelden betrekking. De tarieven voor het gebruik van de ijsbanen worden gelijk getrokken. Er komen afzonderlijke afspraken voor het gebruik van de accommodaties door het onderwijs of voor evenementen van verenigingen of andere organisaties. Voor commercieel gebruik komt een kostendekkend of marktconform tarief. Voor sportactiviteiten die door de gemeente zelf worden georganiseerd (activiteiten sportcoaches e.d.) zal een “nul-tarief” gelden. Het economisch eigendom van gebruik van de gemeentelijke jeu-de-boules banen door de diverse verenigingen bij overeenkomst te regelen en daarvoor geen huur meer in rekening te brengen. Voor het gebruik van de hockeyvelden en korfbalvelden een vaste huurprijs per uur vast te stellen van € 16,= per uur, die jaarlijks wordt geïndexeerd. Voor de overige buitensporten (motorclubs) komen nadere afspraken over de kosten bij het daadwerkelijke gebruik. Voor het eind van 2021 een collegevoorstel te verwachten voor harmonisatie van de bekostiging van de zwembaden in de gemeente Het Hogeland.

“Voor de volledigheid,” zo stelt het college van b. en w.,” de organisaties moeten faciliteiten op het gebied van afvalafvoer, veiligheid, bebording, hekken van een marktpartij betrekken. Dit in het kader van de taakbepaling van het team Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en de Wet markt en overheid. Dit besluit gaat over het huidige aanbod van sportvoorzieningen. Het is niet uit te sluiten dat daar in de komende jaren, ook in het licht van de financiële situatie van de gemeente, keuzes in gemaakt moeten worden.”

Berto Merx

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !