Zeventien Hogelandsters koninklijk onderscheiden

HET HOGELAND – In de Bedumer Maranathakerk reikte burgemeester Henk Jan Bolding dinsdag een koninklijke onderscheiding uit aan zeventien inwoners van de gemeente Het Hogeland. Zestien zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau; één Hogelandster tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Over het relatief grote aantal onderscheidingen zegt Bolding in zijn toespraak onder meer het volgende: “Dat aantal bewijst glashelder dat we in Het Hogeland naar elkaar omzien; dat we elkaar zien staan. Dat we dank verschuldigd zijn aan mensen die omwille van hun omgeving bereid zijn de nek uit te steken en het verschil te maken.” Hij spreekt verder van een ‘moesson’ aan lintjes.

De onderscheiden Hogelandsters zijn:

Lucia Meeuwsen (71), Uithuizen

Mevrouw Meeuwsen is sinds 1978 actief als mezzosopraan, musicus en musicalactrice. Ook was ze langdurig als zangpedagoog verbonden aan het conservatorium van Amsterdam. Ze was is te horen op nationale en internationale podia en wees jonge zangtalenten de weg. Ze heeft een internationale reputatie op het gebied van moderne klassieke muziek en werkte en werkt samen met erkende muzikale grootheden als Reinbert de Leeuw en Peter Schat. Ze werd geconfronteerd met een ernstige ziekte en stelde haar lichaam ter beschikking aan de wetenschap en werkte zeven jaar lang mee aan medische experimenten.

Mevrouw L.M. Meeuwsen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Greetje Baars (71), Eenrum

Mevrouw Baars is al bijna 35 bestuurlijk en praktisch actief voor Vereniging voor Volksvermaken in haar woonplaats. Ze is lid van verschillende commissies die leefbaarheid en uitstraling van het dorp mede bepalen. Verder is ze sinds 2005 werkzaam voor dorpskrant/-site ‘De Ainrommer’. De maandelijkse uitgave wordt door dorpsbewoners hogelijk gewaardeerd. Greetje Baars is actief als lid van de redactie en verantwoordelijk voor advertentiewerving.

Mevrouw M.A. Baars-Huizinga is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dirk Bakker (71), Roodeschool

De heer Bakker is op verschillende gebieden actief geweest voor voetbalvereniging Corenos in zijn woonplaats. Hij was onder meer bestuurslid en verzorgde er diverse hand en spandiensten. Sinds 2008 is hij erelid van de vereniging. Hij is langdurig actief voor dorpsbelangen en verzorgt onder meer het onderhoud van graven op de begraafplaats in Oosteinde. Binnen de Protestantse Gemeente Roodeschool vervulde en vervult hij tot op heden verschillende functies. Tot slot is de heer Bakker sinds 2014 vrijwilliger bij de Voedselbank in Winsum.

De heer D.S. Bakker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Luuk Balt (83), Sauwerd

Luuk Balt was langdurig actief binnen de Historische Kring Ubbena die de geschiedenis van Adorp, Sauwerd en de Wetsinges documenteert, De heer Bals was in belangrijke mate verantwoordelijk voor de digitalisering van het archief. Ook verzamelde hij historische foto’s en werkte mee aan een boekpublicatie en een tentoonstelling. De heer Balt stond aan de basis van het kwartaalblad ‘Diepgang’ van Ubbena. Verder was hij penningmeester. Ook was hij actief in de Stichting Oude Groninger Kerken en was  nauw betrokken bij de restauratie van het kerkje in Klein Wetsinge. In zijn voormalige woonplaats Groningen was hij scriba van de Gereformeerde kerk. Hij nam verder de zorg voor zijn zieke vrouw langdurig op zich.

De heer L. Balt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Engbert Breuker (62), Den Andel

De heer Breuker stond in 2005 aan de basis van de opleving van het dorpshuis in zijn woonplaats. Ook was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van ‘De Holm’; een centrum waar een veelheid aan activiteiten plaatsvindt. Hij was langdurig voorzitter van de vereniging voor dorpsbelangen en realiseerde veel voor het dorp. Engbert Breuker was medeverantwoordelijk voor de oprichting van een energiecorporatie in Den Andel. In het verleden was hij betrokken bij het jongerenwerk in het dorp en was hij voorzitter van het plaatselijke 4 mei-comité. Hij is ook betrokken bij een bakkerij in Baflo die met vrijwilligers een doorstart heeft gemaakt.

De heer E.A. Breuker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Betty de Groot-Vink (75), Bedum

Mevrouw Betty de Groot-Vink meldde zich in 1978 aan bij een nieuwe vrijwillige hulporganisatie in haar woonplaats en bleef daarin bijna 40 jaar actief. Daarvoor verrichtte ze vrijwillige werkzaamheden voor de plaatselijke afdeling van ‘De Zonnebloem’ en was onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van bootreizen voor ouderen. Voor de Protestantse Gemeente Bedum verzorgt ze de redactie van het kerkblad. Daarnaast is ze vrijwillig actief bij het woonzorgcentrum Alegunda Ilberi in Bedum en bij het centrum voor mensen met een beperking ‘Opmaat’ in Bedum.

Mevrouw E.W. de Groot-Vink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jaring Hofman (57), Uithuizen

De heer Hofman was langdurig actief als dansleraar in Delfzijl en later in Uithuizen. Hij vervulde bestuurlijke functies bij zwemclub De Dinge in zijn woonplaats en is daar nog steeds actief als  zwemtrainer. Hij was onder meer medeverantwoordelijk voor de organisatie van de Zwemvierdaagse. Hij was verder langdurig voorzitter van de Buurtvereniging Ripperdadrift en vervulde daarvoor diverse andere functies. Hij was twee periodes voorzitter van de plaatselijke EHBO-vereniging en coördineerde de inzet van vrijwilligers bij evenementen. Sinds drie jaar de heer Hofman voorzitter van hengelsportvereniging Ons Genoegen in Uithuizen.

De heer J.B. Hofman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Thomas Huizinga (71), Onderdendam

De heer Huizinga is ruim 30 jaar voorzitter van de Hengelclub Onderdendam, een vereniging die onder zijn voorzitterschap een stormachtige groei doormaakte. De vereniging telt momenteel ruim 1.300 leden. Ook is hij langdurig actief als secretaris van Sportvisserij Groningen Drenthe: een koepel van ruim 150 hengelsportverenigingen. Voor het district Hunsingo van die koepel verricht hij tal van vrijwillige werkzaamheden. Hij beijvert voor de aanleg van vissteigers in de regio, waaronder een steiger voor gehandicapte sportvissers bij Onderdendam. Ook is hij medeverantwoordelijk voor opruimacties van zwerfafval door sportvissers. Sinds 2017 is hij erelid van de Hengelclub Onderdendam.

De heer T. Huizinga is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Douwe Korsaan (74), Winsum

De heer Korsaan was bestuurlijk en als vrijwilliger betrokken bij de voetbalvereniging Winsum en de rechtsvoorganger CVV Viboa. Hij is momenteel onder meer verantwoordelijk voor de sponsorwerving en verzorgde in het verleden de velden. Daarnaast is hij ruim 20 jaar koster geweest van de Gereformeerde kerk in zijn woonplaats. De heer Korsaan was nauw betrokken bij de bijstand en de inburgering van asielzoekers. Met een aantal daarvan onderhoudt hij nog steeds geregeld contact. Tenslotte is hij betrokken bij het vervoer van cliënten van een naar een zorgboerderij van Sprank in de omgeving van Fraamklap.

De heer D. Korsaan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Roelf Meijer (65), Baflo

De heer Meijer is van jongs af aan betrokken bij de Gereformeerde kerk en diens rechtsopvolger in zijn woonplaats. Hij was nauw betrokken bij de kerkelijk fusie. Ook is hij actief binnen LTO-afdeling Winsum. Hij houdt zich onder meer bezig met ruimtelijke ordening. De heer Meijer is bestuurslid van het CDA en was betrokken bij de fusie van de plaatselijke afdelingen in het kader van de gemeentelijke herindeling. Hij is momenteel  fractieondersteuner. Ook is hij vrijwilliger bij de voedselbank en was initiatiefnemer de de filmproductie ‘Dat vergeet je nooit’ uit 2020 waarin de belevenissen van inwoners van Baflo en omgeving in de Tweede Wereldoorlog centraal staan.

De heer R.P. Meijer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Willie en Roelof Noorda (71/69), Ulrum

Het echtpaar Noorda vervult en vervulde een groot aantal vrijwillige functies binnen de Protestantse Kerk Nederland in hun woonplaats. Beiden zijn  verder betrokken bij het herstel van grafmonumenten op twee begraafplaatsen in Ulrum. Daarnaast vervullen en vervulden ze tal van andere functies bij organisaties en vereniging in hun woondorp, waaronder het Groene Kruis, een christelijk mannenkoor, Stichting Dörpszorg Ulrum, een organisatie voor palliatieve zorg, Tafeltje Dek je, Stichting De Hoven en Stichting Flexbus De Marne. Ook waren ze actief in de mantelzorg.

Mevrouw W.J. Noorda-Eissens en de heer R.L.N. Noorda zijn beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jan Pastoor (77), Uithuizermeeden

Sinds zijn pensionering in 2005 is de heer Pastoor vrijwillig werkzaam bij de Rensuma Boon Stichting die de Rensumaborg in Uithuizermeeden exploiteert. Hij is daar onder meer verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het hertenkamp bij de borg. Ook verricht hij kleine werkzaamheden aan de aanwezige gebouwen en bouwwerken.

De heer J. Pastoor is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jan Scheele (63), Ulrum

De heer Scheele was langdurig actief bij de vereniging voor dorpsbelangen in Mensingeweer. In zijn huidige woonplaats Ulrum vervulde en vervult hij verschillende functie bij de Protestante kerk Nederland. Hij was onder meer nauw betrokken bij het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het interieur van het kerkgebouw.. Hij is langduig actief als penningmeester van de EHBO-afdeling Ulrum-Zoutkamp. Hij was bestuurslid van een buurtvereniging in Ulrum  en is langdurig betrokken bij de CDA-afdeling De Marne en, later, Het Hogeland, onder meer als lid van het campagneteam en als ondersteuner van de gemeenteraadsfractie.

De heer J.P. Scheele is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Eppe Scholtens (66), Oosternieland

De heer Scholtens is sinds 1992 als voorzitter en als vrijwilliger actief bij de voetbalvereniging Corenos in Roodeschool. Hij was onder meer betrokken bij de vernieuwing van de accommodatie en de aanleg van een kunstgrasveld. Momenteel is hij clubscheidsrechter. Ook is hij vrijwilliger bij de Sint Nicolaaskerk in zijn woonplaats en is hij betrokken bij de organisatie van concerten en lezingen daar. De heer Scholtens is voorzitter van dorpsbelangen Oosternieland en nauw betrokken bij de realisatie van een dorpshuis. Tot slot is hij actief bij de lokale Omroep Het Hogeland.

De heer E. Scholtens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

N.B. De heer Scholtens is niet aanwezig in de bijeenkomst in de Maranathakerk in Bedum. Hij ontvangt de onderscheiding later.

Cor Sietsema (74), Uithuizen

De heer Sietsema is vanaf het begin van deze eeuw vrijwilliger bij de Vereniging voor Volksvermaak Uithuizen en als vrijwilliger bij de Motor Automobiel Club in zijn woonplaats. Hij is langdurig actief als baansportofficial bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, KNMV. Daarnaast is hij verkeersregeling. Hij was actief als bestuurslid en voorzitter van belangenverenigingen voor huurders in zijn woonplaats. De heer Sietsema is vrijwillig chauffeur bij  buurtbus Westerambt. Tot slot is hij actief  als mantelzorger voor zijn schoonzus.

De heer C.D. Sietsema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hans Stoelinga (69), Onderdendam

Na zijn pensionering als muziekdocent in 2014 werd de heer Stoelinga voorzitter van de plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken. De commissie exploiteert een centrum voor Amsterdamse School Architectuur in een voormalig kerkgebouw in zijn woonplaats. Dat kerkgebouw wordt ook door hem beheert. Hij verzamelt objecten die verband houden met de Amsterdamse School die te zien zijn in het centrum. Tijdens en ook na zijn werkzame leven was hij als muzikant, arrangeur en dirigent actief bij verschillende muzikale gezelschappen.

De heer J.O.J. Stoelinga is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.