Bond Kleine Gemeenten: “Leefbaarheid platteland onder grote druk door stikstofmaatregelen”

HET HOGELAND – De gemeente Het Hogeland, onderdeel van de bond van kleinere gemeenten De P10,  is voor een zorgvuldige gebiedsgerichte aanpak, samen met de agrariërs, dorpen, Rijk en provincie. Door de plannen van het Kabinet dreigen veel van de goed lopende gebiedsprocessen nu te stagneren. De aanpak van het Kabinet leidt tot polarisatie en brengt het doel verder weg. De P10 roept op om samen te werken aan een vitaal platteland met een gezonde agrarische sector.

Het kabinet maakte vrijdag de plannen voor de landbouw in relatie tot de stikstofemissies bekend. In de plannen van het Kabinet wordt de keuze gemaakt om te werken vanuit een gebiedsgerichte aanpak. Gebiedsgericht is alleen efficiënt als die samen met de gebruikers van de gebieden plaatsvindt. Door gebiedsgericht en van “onder-op” te werken kan ingezoomd worden op de lokale situatie en kunnen op maat afspraken gemaakt worden. De P10 pleit voor een echt integrale aanpak (en niet alleen het terugbrengen van de stikstofuitstoot) waarbij ruimte is voor innovatie, combineren van meerdere functies en diensten op de landbouwbedrijven en maatwerk. De werkelijke uitstoot per bedrijf is het uitgangspunt, aldus de gemeentenbond.

Naast de belangrijke rol als voedselproducent is de landbouw voor plattelandsgemeenten de belangrijkste en grootste Terrein Beherende Organisatie, TBO. Als er in sommige plattelandsdelen een hele agrarische sector als pijler wordt weggetrokken, ontstaat er instabiliteit waarbij het onduidelijk wordt hoe het platteland er uiteindelijk uit komt te zien. De P10 maakt zich zorgen over de gevolgen voor de leefbaarheid op het platteland.

Dat er een transitie naar een duurzame landbouw moet plaatsvinden staat buiten kijf, maar het gaat om de manier waarop. De agrarische sector heeft perspectief nodig zodat de transitie samen met de boeren ingezet kan worden. Daarvoor moeten partijen in gesprek blijven; dat is onze oproep aan rijk, provincies en agrariërs en daar zijn wij als P10 gemeenten ook bij betrokken, aldus de gemeenten./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !