PvdA eist vanavond maatregelen tegen overlast glasvezelkabelgravers

HET HOGELAND – Han Hefting van de PvdA vraagt een interpellatie aan voor de gemeenteraad vanavond (6 juli). Onderwerp: de toenemende irritatie over de overlast van de aanleg van de glasvezelkabels van Delta en ViberQ.

“Momenteel wordt in onze gemeente door twee verschillende aanbieders een datacommunicatienetwerk aangelegd, op basis van met de gemeente gesloten convenanten. Met geen van beide aanbieders heeft het college van B&W afspraken gemaakt over colocatie en medegebruik, wettelijke instrumenten waarmee belangen van onder meer stedenbouwkundige en volksgezondheidsaard hadden kunnen worden beschermd,” zo schrijft Hefting.  Daarnaast is het zeer de vraag hoe de te graven diepte van 60 cm. zich verhoudt tot de bepalingen in het bestemmingsplan Winsum Dorp over de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden en de verplichting tot het aanvragen van een aanlegvergunning bij dieper graven dan 45 cm, zo stelt hij. “Volgens onze informatie gaan beide aanbieders nu vrijwel tegelijk van start in Winsum, vanaf medio augustus, midden in het toeristisch seizoen, in het Allermooiste Dorp. Dat beschouwen wij als een zeer onwenselijke gang van zaken. Bewoners, ondernemers, toeristen én de beeldkwaliteit van het dorp zullen hier schade van ondervinden. Eerdere ervaringen van inwoners van Baflo spreken wat betreft de uitvoering boekdelen.”

Hij wijst erop dat we te maken met de Telecommunicatiewet, die uit oogpunt van vergroting van de toegankelijkheid van breedbandnetwerken concurrentie stimuleert. Europese regelgeving dwingt hiertoe. De realiteit in Nederland is echter dat eenmaal door kleine partijen aangelegde netwerken op den duur verkocht worden aan de grotere spelers op deze markt. Zo zijn door het land heen vrijwel alle door lokale bedrijven aangelegde kabelnetwerken inmiddels opgekocht door Ziggo en vergroot KPN zijn aandeel in het glasvezelnetwerk door uitsluitend in stedelijke gebieden zelf aan te leggen en naderhand lokale netwerken op te kopen en aan te sluiten.

“Het verdienmodel van de aanleg van een glasvezelnetwerk zit dan ook niet in de bediening van de consument, maar in de verkoopprijs van het netwerk op termijn. Maar u denkt toch niet dat KPN ooit twéé netwerken gaat opkopen? Er is dus altijd een verliezende partij. De waanzin van vandaag is dat wij omkomen in dure reclame-uitingen, agressieve verkoopmethoden, onzekerheid bij de inwoners en daardoor afname van de bereidheid om zich überhaupt te laten aansluiten. Wat weer tot gevolg heeft dat op termijn, als wél aansluiting wordt gewenst, de straat op vele plaatsen opnieuw opengebroken zal moeten worden,” zo redeneert Hefting.

Het is nog niet te laat, zo houdt hij B en W voor, u mag dan gebonden zijn aan de convenanten die u heeft afgesloten, de Telecommunicatiewet biedt u de mogelijkheid om alsnog gebruik van de wettelijke instrumenten af te dwingen bij de aanbieders. U kunt een voorbereidingsbesluit nemen waarin u colocatie of gedeeld gebruik van netwerkelementen en bijbehorende faciliteiten en gedeeld gebruik van eigendom oplegt. Dit dient zes weken ter inzage te liggen, binnen welke termijn belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. Daarna kunt u genoemd besluit nemen. Tussentijds heeft u dan de mogelijkheid om met de aanbieders in overleg te gaan over vrijwillig medegebruik. “Zoals u weet levert uitoefening van uw publiekrechtelijke bevoegdheden geen toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van het convenant op, indien deze strijdig zouden zijn met de inhoud van dit convenant. De vraag luidt nu: Bent u bereid een dergelijk voorbereidingsbesluit te nemen en met dat in de hand opnieuw in gesprek te gaan met de aanbieders over medegebruik van faciliteiten om hen daarmee te bewegen tot éénmalig graven in het historisch centrum van Winsum?” zo vraagt Hefting namens de PvdA.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.