Omgevingsvisie Het Hogeland vastgesteld

HET HOGELAND – Vorige week heeft de gemeenteraad van Het Hogeland de Omgevingsvisie ‘Roemte voor Het Hogeland’ vastgesteld. Het stuk is de visie van de gemeente op de leefomgeving. De visie heeft een brede blik en gaat over de inrichting van de hele gemeente.

In de visie staan vier wensen (‘ambities’) voor de leefomgeving. Die hebben betrekking op landschap, cultuur en historie, leefbaarheid, scholing en economie en duurzaamheid. De gemeente wil werken aan deze ambities en de toekomst van Het Hogeland. Dat vraagt maatwerk. Daarom is het grondgebied in drie gebieden opgedeeld die elk een eigen, uniek karakter hebben. Het gaat om de Waddenkust en de havens, de wierdendorpen tussen Ulrum en Roodeschool en het gebied daaromheen en het gebied tussen Adorp en Bedum dat grenst aan de stad Groningen.

Aanleiding

Het vaststellen van een Omgevingsvisie voor de hele gemeente is één van de verplichtingen uit de Omgevingswet die waarschijnlijk op 1 juli volgend jaar wordt ingevoerd. De wet bundelt de wet- en regelgeving over de fysieke leefomgeving. De visie vormt samen met programma’s, het omgevingsplan en omgevingsvergunningen de belangrijkste onderdelen van de Omgevingswet. De visie richt zich op de doelen voor de langere termijn. Via programma’s komen de doelen tot uitvoering. Het omgevingsplan moet de (staat van de) fysieke leefomgeving zeker stellen. Concrete plannen kunnen met omgevingsvergunningen mogelijk worden gemaakt.

Het gemeentelijk beleid dat de afgelopen drie jaar vastgesteld, is het uitgangspunt geweest voor de visie. Dat beleid is actueel en vormt de basis voor de Omgevingsvisie.

Richting voor nieuwe ontwikkelingen met behoud van kwaliteiten

De visie moet richting geven aan en houvast bieden voor nieuwe ontwikkelingen. Maar de visie stelt ook veilig wat goed is. De Omgevingsvisie geeft de beschikbare mogelijkheden om te handelen in zaken als de energietransitie en de toekomst van het landelijk gebied. De visie is geen volledig uitgewerkt plan maar een vertrekpunt voor de komende jaren. Ook vormt het een uitnodiging aan anderen om samen te werken aan Het Hogeland.

Bevoegdheden raad en college

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuiven bevoegdheden tussen gemeenteraad en het college van B&W. Zo krijgt het college meer ruimte om in de uitvoering, zonder tussenkomst van de raad, besluiten te nemen bijvoorbeeld over omgevingsvergunningen. De Omgevingsvisie is het kader van de gemeenteraad waarbinnen het college moet handelen. Meer informatie is te vinden op hethogeland.nl/omgevingsvisie.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.