Algemeen bestuur Noorderzijlvest roept op tot coalitie met brede steun

GRONINGEN – Op woensdag 29 maart vergaderde het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest voor het eerst. In deze vergadering werden de bestuursleden tevens beëdigd door dijkgraaf Roeland van der Schaaf. Hiervoor legde iedere bestuurder de eed of verklaring en belofte af.

Van der Schaaf sloot de beediging af met felicitaties en benadrukte dat het een grote eer en verantwoordelijkheid is om vanaf vandaag in het bestuur van Noorderzijlvest te zitten: “Ons werk gaat over het water maar u bent er voor de mensen.”

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Water Natuurlijk: Elze Reitsema (Groningen), Jeroen Niezen (Roderesch), Arie van Wijk (Aduard), Titus Franzen (Winsum), Denny Boersma (Tolbert), Lidwien Martens (Donderen)

BBB: Henk Emmens (Peest), Sigrid Arends (Warfstermolen), Klaas Willem de Jong (Oldekerk), Klaas Kiewiet (Leek)

PvdA: Herman Beerda (Vries), Janny Gerda de Jonge (Appingedam), Eisse Kruidhof (Groningen)

CU: Klaas Wierenga (Zuidhorn),

CDA: Auke Dijkstra (De Wilp)

Betaalbaar Water: Bernd de Nijs (Eelderwolde)

VVD: Eisse Luitjens (Loppersum)

Groninger Belang: René Staijen (Woltersum)

Student & Water: Ale ten Cate (Groningen)

Geborgde zetels

Van de 23 zetels worden 19 zetels bezet door de gekozen bestuursleden. De overige vier plekken zijn voor de zogenoemde geborgde zetels. Ook hiervoor zijn de namen bekend.

Categorie ongebouwd: Annette van Velde – Oudijk (Kantens), Sietske Hilhorst – Elzinga (Een)

Categorie natuurterreinen: Maurits Tepper (Roderwolde), André van Schaik (Den Horn)

Ten opzichte van het vorige bestuur keren 12 van de 23 leden terug in het nieuwe algemeen bestuur. 11 bestuurders zijn nieuw.

Oproep voor coalitie met brede steun

Tijdens het duidingsdebat na de verkiezingen spraken alle fracties het belang van een coalitie met een brede steun in het algemeen bestuur uit.

Elze Reitsema van Water Natuurlijk benoemde de zorg die met name jonge kiezers hebben over de toekomst. Voor de grootste fractie blijven klimaat, schoon water en duurzaamheid en een sterkere inzet voor biodiversiteit speerpunten. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat de koers van de afgelopen vier jaar wordt doorgezet met nóg meer nadruk op samenwerking in de regio en omgevingsbewust werken met inwoners in de transitie van het landelijk gebied en de rol van water in het stedelijk gebied.

De BBB gaf bij monde van fractievoorzitter Henk Emmens aan dat het waterschap scherp aan de wind moet gaan zeilen in een periode van financiële onzekerheid. Met een open en transparante politiek en de blik op de kerntaken voor veilig, schoon en voldoende water “komen we daaruit”, aldus Emmens.

De PvdA wees op de stevige basis die gelegd is in de afgelopen bestuursperiode. Fractievoorzitter Janny Gerda de Jonge gaf aan te willen doorzetten op de ingeslagen weg met extra inzet op waterkwaliteit en biodiversiteit. De samenwerking in veel aandachtsgebieden heeft het nut bewezen, volgens De Jonge. Zij wees op de noodzaak om inwoners nóg nadrukkelijker bij het werk van het waterschap te betrekken, zeker ook de inwoners in de stedelijke gebieden.

Nieuwkomer Ale ten Cate belichaamt de jonge generatie in het waterschapsbestuur met de fractie Student en Water. Hij betoogde dat hij met zijn achterban er zin in heeft om in het bestuur te laten merken hoe zijn generatie nadenkt over thema’s die er voor hen toe doen: klimaat, duurzaamheid, natuur en het belang van water in de omgeving.

Bernd de Nijs betoogde namens Betaalbaar Water dat er veel grote investeringen op het waterschap af komen. Hij wees op de hoge lasten die het waterschap nu al vraagt van inwoners en bedrijven. De fractie staat op het standpunt dat er andere keuzes gemaakt moeten worden om betaalbaar te blijven.

René Staijen van Groninger Belang vond dat naast de kerntaken van het waterschap de financiën eveneens een grote rol gaan spelen in de komende bestuursperiode. De fractie wenst een breed bestuursakkoord dat voor Stad en ommeland zal gaan aanspreken.

De fractie van de ChristenUnie wil net als in de afgelopen bestuursperiode bruggen blijven bouwen. Stabiliteit en gedegenheid vindt de fractie belangrijke aspecten voor het waterschapsbestuur met aandacht voor de veelkleurigheid van onze inwoners, aldus Klaas Wierenga.

Het CDA benoemt de participatie en betrokkenheid van inwoners als het belangrijkste speerpunt in de komende periode. Auke Dijkstra gaf aan dat het bestuur niet op voorhand grenzen moet afbakenen maar vooral nieuwsgierig moet zijn naar andere invalshoeken en belangen. Dijkstra wees op een gezonde balans tussen de belangen van de grote winnaars en respect voor de ontwikkelingen die al eerder zijn ingezet.

De VVD memoreerde bij monde van Eisse Luitjens de sterk op samenwerking gerichte afgelopen bestuursperiode. Ondanks de wens om een zo natuurlijk mogelijk watersysteem in te richten zal techniek altijd nodig blijven. De VVD zal evenwicht blijven zoeken tussen beschikbare financiële middelen en klimaatklaar blijven op de langere termijn.

Maurits Tepper benoemde namens de twee geborgde zetels voor natuurterreinen de grote opgave om natuur én landbouw een duurzame toekomst te geven.

Sietske Hillhorst voegde er namens de geborgde zetels ongebouwd aan toe dat ook zij de wens hebben om te streven naar een zo breed mogelijk gedragen bestuursakkoord.

Informatiefase start

Cora-Yfke Sikkema start met de informatiefase vanaf donderdag 30 maart.

 

 

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.