Starthandeling en open dag Dijkversterking Lauwersmeerdijk- Vierhuizergat op 5 april

LAUWERSOOG – Woensdag 5 april is de publieke starthandeling van de dijkversterking Lauwersmeerdijk- Vierhuizergat met daaraan gekoppeld opgaven voor natuur, verkeer en recreatie. Op de dijk in de haven van Lauwersoog onthullen partners en betrokkenen samen een speciaal gedicht over de dijkversterking. In de middag is er een open dag met informatie en activiteiten voor jong en oud rondom deze duurzame dijkversterking.

De realisatie van de versterking van de dijk van 9 kilometer inclusief opgaven voor natuur, recreatie, economie en verkeersveiligheid is in 2026 afgerond. Voor deze totaalopgave is 158 miljoen euro gereserveerd. Met de versterking voldoet de dijk straks weer aan de eisen voor veiligheid: we blijven zo ‘klimaatklaar’ om ons tegen een hogere zeespiegel en extreem weer te beschermen.

Aannemerscombinatie Waddenkwartier gevormd door GMB en Heijmans voeren de dijkversterking uit. Het project is onderdeel van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Programma starthandeling en open dag 5 april

10.00 – 11.00 uur            Ontvangst en programma inclusief vraaggesprek met partners

11.00 – 12.00 uur            Starthandeling met onthulling dijkgedicht van Dichtwater.

Aansluitend zijn er tot 16.00 uur activiteiten voor jong en oud en een informatiemarkt met lokale hapjes.

Activiteiten

Je kunt zien en beleven hoe de dijk duurzaam wordt verbeterd. De open dag en alle activiteiten zijn gratis: bestuur zelf een elektrische kraan, bouw een dijk met echte dijkenklei, leer meer over de dieren en planten van de dijk en het Wad, bekijk het ontwerp van de dijk, informeer u over de planning van het werk, spreek met de dijkwerkers, kom meer te weten over het werken bij een waterschap of in de bouwsector, geniet van lokale hapjes en nog veel meer.

Locatie en parkeren

De locatie is het dijkinformatiecentrum in de haven van Lauwersoog (Haven 46c, 9976 VN Lauwersoog). U kunt beperkt langs de havendam parkeren. Let hierbij goed op de borden en volg de instructies van de verkeersregelaars. Of parkeer in het begin van de haven en loop naar het dijkinformatiecentrum.

Achtergrondinformatie

Met de dijkversterking versterken we ook de waddennatuur, stimuleren recreatie rond de dijk en verbeteren de verkeersveiligheid. Dit laatste betreft de aanleg van een tweede toegangsweg naar de haven van Lauwersoog voor de gemeente Het Hogeland. Ten aanzien van de natuur leggen we een natuurlijke overgang aan van de dijk naar het Wad. Dit is een natuurlijke kwelder en een dijkdoorgang met een getijdengebied in de Marnewaard. Deze extra opgaven realiseren we samen met gemeente Het Hogeland, de provincie Groningen, Rijkswaterstaat (namens de Programmatische Aanpak Grote Wateren) en Groninger Landschap mede namens natuurorganisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieufederatie Groningen.

Levende delta – de Waddenzee ecosysteem opgave

De dijkversterking is een uitgelezen mogelijkheid om ook de harde scheiding die er is tussen land en water, zoet en zout, meer geleidelijk te maken. De ministeries van I&W en LNV zijn hiervoor een apart investeringsprogramma gestart, de zogenaamde Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Staatsbosbeheer werken namens de PAGW samen met de genoemde projectpartijen en gelijktijdig met de dijkversterking aan maatregelen die de waddennatuur klimaatbestendiger en robuuster maakt. Met als belangrijkste doel herstel van het ecosysteem van de Waddenzee.

De maatregelen gekoppeld aan deze dijkverbetering zorgen voor een natuurlijkere overgang tussen water en dijk. Door een kwelder aan te leggen die zich natuurlijk kan ontwikkelen. En door een binnendijks getijdegebied aan te leggen in de Marnewaard van ongeveer 70 hectare. Daarnaast loopt er nu al een pilot met rif-elementen voor de kust om zo tot een optimaal mogelijk definitief ontwerp te komen voor de genoemde natuurlijke overgang. Voor het creëren van een natuurlijke overgang verrijken we de harde kunstmatige dijk met rifelementen die de biodiversiteit van de Waddenzee vergroot.

Door het combineren van de dijkversterking met maatregelen voor de natuur voorkomen we dubbel werk. Ook zijn sommige natuurmaatregelen gunstig voor de waterveiligheid en leveren ze een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. Dat biedt ook ruimte voor economische ontwikkelingen.

Meest duurzame dijk

De zeedijk richting Westpolder en langs het Vierhuizergat wordt opgehoogd en versterkt met klei en steenbekleding. Materiaal van de huidige dijk wordt opnieuw gebruikt en nieuw materiaal dat nodig is, komt uit de regio. Ook komt een wandelboulevard langs de haven, een fietspad en een waddentribune op de landelijke dijk langs het Vierhuizergat. In de haven wordt de dijk versterkt en verhoogd met een damwand. Voor de uitvoering is ook nadrukkelijk aandacht voor hergebruik van materialen en het beperken van emissies. Onderdeel van het krediet zijn de kosten voor de inzet van emissieloos elektrisch materieel en gebruik van hernieuwbare en fossielvrije HVO diesel. Dit alles zorgt ervoor dat het waterschap de CO2-uitstoot bij deze dijkversterking tot 95% kan verminderen. Aannemer Combinatie Waddenkwartier van GMB en Heijmans voert de dijkversterking uit.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !