Verschillende belastingverordeningen naar raad

HET HOGELAND – Het college legt verschillende belastingverordeningen ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De verordeningen zijn een uitwerking van de belastingvoorstellen die het college voor de begroting voor 2021 heeft gedaan. Die begroting werd op 11 november van dit jaar door de gemeenteraad behandeld.

Op alle belastingen, rechten en leges wordt een inflatiecorrectie van anderhalf procent toegepast. Dit geldt niet voor de leges die het Rijk heft. Ook de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn hiervan uitgezonderd. Voor die twee heffingen wordt uitgegaan van een volledig kostendekkend tarief.

In de afvalstoffenheffing is een bedrag van 8,05 euro per huishouden opgenomen om kwijtschelding voor minima van het variabele deel van de heffing mogelijk te maken. Die kwijtschelding is maximaal 115 euro. Minima kunnen ook (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgen van het vaste deel van de heffing.

Inzamelaars van oud papier kunnen een garantieprijs tegemoet zien. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden in de afvalstoffenheffing verrekend. Het gaat om een bedrag van 11,46 euro per huishouden.

Voor de onroerend zaakbelasting wordt in 2021 uitgegaan van een meeropbrengst van zevenenhalf procent. Tijdens de behandeling van de begroting voor 2021 drong de raad aan af te zien van een voorgenomen extra verhoging van de onroerende zaakbelasting met een procent. Een amendement daarover werd door een raadsmeerderheid aangenomen. De gevolgen van dit raadsbesluit zijn in de betreffende verordening verwerkt.

De verordening lijkbezorgingsrechten werd eerder dit jaar vastgesteld. Ook de verordening toeristenbelasting is al vastgesteld en heeft een looptijd van vijf jaar. Alle andere verordeningen worden jaarlijks herzien.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !