Waterschap neemt maatregelen voor goed ijs

HET HOGELAND – In verband met de strenge vorst neemt waterschap Noorderzijlvest een aantal maatregelen om de ijsgroei op sloten en kanalen te bevorderen. Daarmee zet het waterschap zich in voor een goede ijsvloer, om schaatsplezier waar het kan mogelijk te maken.

Afgelopen week heeft het waterschap met het oog op de komende vorstperiode in veel gebieden de waterstand tijdelijk verlaagd. Hierdoor heeft het waterschap extra water afgevoerd. Dit water hoeft dan niet meer tijdens de vorstperiode afgevoerd te worden. Hierdoor komt het watersysteem(Een geografisch afgebakend (een grens trekken), samenhangend en functionerend geheel van oppervlakte- en grondwater. Plus de daarbij horende waterbouwwerken, levensgemeenschappen, processen en relaties met de omgeving.) sneller tot ‘rust’, waardoor gemalen(Een gemaal pompt water van een lager naar een hoger niveau. Het zorgt daarmee dat het water in een peilgebeid op een bepaald peil komt of blijft.) eerder uitgezet kunnen worden.

Zo min mogelijk malen

Het waterschap stelt waar mogelijk gemalen en stuwen op zo’n manier in dat het waterpeil minder fluctueert. Door de stroming in het water te beperken, helpen ze de natuur een handje. Bij strenge vorst zetten ze gemalen uit indien dat mogelijk is. Het betekent niet dat er sprake is van een totale maalstop(De gemalen draaien niet of minder, waardoor de poldersloten overstromen, maar een doorbraak of overstroming van de regionale keringen voorkomen wordt.). Per gebied is dit maatwerk. Zo zijn er polders waar kwelwater(Grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt of water dat door de dijk sijpelt.) omhoog komt uit de bodem. Als dit water niet wordt afgevoerd vindt er opbolling onder het ijs plaats.

Schaatsen

Het waterschap probeert door het aanpassen van het waterbeheer(Dit is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren.), de aangroei van ijs te bevorderen. Ze kunnen geen garantie geven dat het ijs overal dik genoeg is om op te schaatsen. Dus als u wilt schaatsen, wees voorzichtig. Schaats bij voorkeur op door ijsverenigingen gecontroleerde plekken en vermijd ijs in de omgeving van gemalen en stuwen, ook al draaien ze niet.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !