Experiment met garnalenkweek van start bij Dubbele Dijk in Bierum

BIERUM – Binnenkort gaat de eerste initiatiefnemer in het tussengebied van de Dubbele Dijk bij Bierum aan de slag. In deze proeftuin voor zilte teelt en aquacultuur stimuleert de provincie Groningen innovaties in de landbouw. Erik Moesker van NoordOogst Aquaponics onderzoekt of het mogelijk is om ondermaatse Hollandse garnalen op te kweken tot extra groot formaat. Het gaat om bijvangst van de garnalenvisserij, die nu nog overboord gezet wordt. Aan het onderzoek doen studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en enkele garnalenvissers uit Zoutkamp mee. De provincie Groningen en het Programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunen dit innovatieve praktijkexperiment met 40.000 euro.

Het experiment start in april, de eerste resultaten worden in oktober 2021 verwacht. De garnalen komen in vijvers gevuld met water uit de Eems. Duidelijk moet worden welke omstandigheden de garnaaltjes nodig hebben om uit te groeien tot een extra groot formaat. Ook wordt onderzoek gedaan naar de verkoopprijs, aanpassingen aan de garnalenkotters en economische haalbaarheid van garnalenkweek op land.

Verzilting landbouwgrond

Als gevolg van de toenemende verzilting van landbouwgrond is de behoefte aan kennis en ervaring met zilte teelt en aquacultuur groot. Het tussengebied van de Dubbele Dijk biedt ruimte om hiermee ervaring op te doen en kennis te ontwikkelen. Het opkweken van garnaaltjes is het eerste proefproject dat van start gaat bij de Dubbele Dijk.

Garnalenpoep

Een Groningse garnalenvisser zette ondernemer Erik Moesker op dat spoor. “Die kwam met het idee om de ondermaatse garnalen niet langer terug te gooien, maar mee te nemen en op land op te kweken. Dat scheelt diesel en bodemverstoring. Je hoeft voor de diezelfde garnalen immers niet nog eens uit te varen. Dit onderzoeksproject is de eerste stap. Mijn droom is dat er binnen de Dubbele Dijk een gesloten kringloop ontstaat, waarbij we garnalenpoep gebruiken als meststof voor het telen van zilte gewassen als lamsoor, zeekraal en zeewier.”

Kansen voor visserij en landbouw

Gedeputeerde Henk Staghouwer: “Garnalenvisserij en pionieren horen bij Groningen. Dit initiatief is een mooi voorbeeld van de mogelijkheden die de Dubbele Dijk biedt om te experimenteren met aquacultuur en zilte teelt. Daar kunnen we van leren. Het vooruitstrevende project biedt nieuwe kansen voor de garnalenvisserij en draagt bij aan innovatie en verduurzaming van de landbouw. Dat stimuleren we als provincie graag.”

Over de Dubbele Dijk

De Dubbele Dijk maakt deel uit van de dijkversterking Delfzijl-Eemshaven. In plaats van het verhogen van de zeedijk is hier gekozen voor een innovatief alternatief. Achter de eerste dijk is een tweede, lagere dijk aangelegd. Deze tweede dijk houdt het water tegen als bij een extreme storm water over de eerste dijk komt. Tussen beide dijken ligt een gebied dat bestaat uit twee delen: het noordelijk deel is bestemd voor zilte landbouw en aquacultuur en het zuidelijk deel voor slibinvang en natuur. In de eerste dijk wordt een afsluitbare getijdeduiker geplaatst, waardoor het gebied onder invloed van eb en vloed komt te staan. Met de Dubbele Dijk willen het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen ervaringen opdoen met een nieuwe, klimaatbestendige vorm van dijkversterking, het sliboverschot in de Eems-Dollard aanpakken en ervaring opdoen met zilte landbouw en aquacultuur.

Eems-Dollard 2050

Het proefproject Dubbele Dijk is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050, waarvan de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest partners zijn. Doel van het programma Eems-Dollard 2050 is samenwerken aan natuurherstel in de Eems-Dollard door vertroebeling tegen te gaan, nieuwe leefgebieden voor dieren en planten te creëren en het kustgebied aan te passen aan klimaatveranderingen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !