Coalitieakkoord Het Hogeland heet ‘Samen bouwen’

HET HOGELAND – Vanochtend heeft de nieuwe coalitie van het Hogeland het coalitieakkoord uitgebracht. Onder de titel ‘Samen bouwen’ beschrijft de coalitie de ambities voor de komende 4 jaar. Deze ambities zijn gebouwd op 4 pijlers: verrijken van het dorpse leven, verbinden in het landelijk gebied, duurzaam ondernemerschap en iedereen doet mee.

De coalitie wil inzetten op versnelling van woningbouw in Bedum, de centrumdorpen en Uithuizen. Onder de pijler ‘verrijken van het dorpse leven’ hoort ook herbewoning van bestaande panden, zoals boerderijen en winkels. De coalitie wil dat stimuleren. Ook tijdelijke huisvesting van werknemers in de Eemshaven krijgt extra aandacht. Verder wil de coalitie bibliotheken verder ontwikkelen als ontmoetingsplek en wordt extra geld gereserveerd voor onderhoud van wegen en fietspaden. Voor verenigingen en stichtingen wil de coalitie een gelijkwaardig speelveld creëren. Daarbij wordt gedacht aan verduurzaming van gebouwen en zwembaden en fondsenvorming en cofinanciering.

De pijler ‘verbinden in het landelijk gebied’ omvat 3 grote gebiedsopgaven: het gebied van Wad tot Stad, de Waddenkust en Hogeland Oost. Daarbij zoekt de coalitie voortdurend naar de verbinding tussen landbouw, natuur, klimaat, recreatie, water en verduurzaming. Ondernemers in Het Hogeland wacht de komende jaren een uitgewerkte bedrijventerreinenvisie. De ontwikkeling van de Oostpolder speelt hierbij een grote rol. Ook het ondersteuningsnetwerk voor ondernemers wordt verder versterkt. Verder wil de coalitie werken aan een goede bereikbaarheid over wegen en water.

Lees verder onder de foto

Basiszorg, betaalbare zorg, nieuwe vormen van wonen en zorg en 1 aanspreekpunt voor inwoners met zorgvragen is een uitwerking van de pijler ‘iedereen doet mee’. Het jeugdbeleid wordt herzien. waarbij preventie en veiligheid belangrijke speerpunten zijn. Werk en scholing en het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven is een andere ambitie. Vakland Hogeland zal zich hierin verder ontwikkelen.

De coalitie wil pilots in de samenwerking met inwoners voortzetten. Dat betekent dat de gemeente blijvend zal investeren in het gesprek met inwoners, voorafgaand aan planvorming. De gemeentelijke organisatie wordt hiervoor extra opgeleid in opgavegericht werken. Op 11 mei is de installatie van het nieuwe college. Het college werkt het coalitieakkoord verder uit in een activiteitenplan. En vraagt daarbij nadrukkelijk aan andere politieke partijen om ideeën en suggesties aan te dragen. Zo wil het toekomstige college in samenwerking met anderen samen bouwen aan Het Hogeland.

Foto: v.l.n.r. Eltjo Dijkhuis, Karens Hansems, Mariëtte de Visser, Arjen Nolles en Stefan van Keijzerswaard

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.