Miljoen euro voor Groninger boeren om te investeren in kwaliteit water en bodem

HET HOGELAND – Boeren komen in aanmerking voor een subsidie voor investeringen in water- en bodemkwaliteit. Er ligt 1 miljoen euro op de plank.

Met deze subsidie kunnen boeren investeren in materialen, machines of de bodem met als doel de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en in de bodem. Deze investeringen moeten onder andere leiden tot een gezondere en vruchtbare bodem, een verbeterde waterhuishouding, minder erfafspoeling en minder afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. Ook kan er geïnvesteerd worden in precisielandbouw, zoals het gebruik van GPS-techniek of bodemscans.

Binnen het project is subsidie beschikbaar voor in ieder geval 120 agrariërs in het Groninger deel van het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest. Er kan een subsidie aangevraagd worden van maximaal 10.000 euro per bedrijf.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een initiatief van LTO Nederland. Samen met de Unie van Waterschappen wordt binnen het DAW gewerkt aan de wateropgaven in agrarische gebieden. Dat doet het DAW onder andere door kennisdeling via projecten en samenwerking tussen waterschap en agrariërs te stimuleren. Zie ook www.agrarischwaterbeheer.nl.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.