Onderdendam ( Gr. ) Maandag  22 Augustus 2022 , 05u45 ( Zomertijd ):

“  ZO- wind. Windstil. Bewolkt. Er hangt een wolkenbank in het zuiden, westen en noorden. Alleen in het oosten vervagen die wolken en worden flarden die uitwaaieren naar het zenith van de hemelkoepel. Maar heel goed is het niet te zien. Een deel van de wolken blijven uit het zicht door een vrij hoge grondmistbank van vijftien meter.  Het licht van de spoorbrug in Bedum is niet te zien als onze hond Nantske en ik aankomen op het houten bruggetje over het Boterdiep. Voor een aantal mensen is de vakantie nu echt voorbij. Dat is duidelijk te merken aan de hoeveelheid verkeer op de weg voor zessen. Daar zijn ze weer de slaperig kijkende, ongeschoren forenzen, met het raampje open omdat het eerste sigaretje ze zo goed smaakt; vrachtverkeer, klusbussen, hoveniers. Die allemaal zo vroeg mogelijk willen  beginnen omdat het weer aardig warm wordt vandaag. Vroeg thuis betekent het vakantiegevoel op het eind van de middag toch weer even kunnen continueren. Of prozaïscher het gras moeten maaien. Het heeft geregend de afgelopen dagen, dus er zit weer groei in het gazon. Het is nog schemerdonker. De straatlantaarns branden nog. De weerkaatsing ervan heeft de vorm van een introvert uitziend , ovaalvormig schijfje licht. Er is nog iet ander dat weerkaatst wordt , een maansikkel hoog in het oosten wordt vermenigvuldigd op het oppervlak van het kanaal rechts. Een hoop lawaai links boven me: een zwerm van zeventien zwarte kraaien [ Corvus corone L. ] stijgt op vanuit de bomen achter DE KERK. De  voorste kraaien wenden zich naar het zuidoosten. Een enkele kraai splitst zich van de groep af en vliegt naar het zuiden. Een truck met oplegger van Wolter Koops rijdt langzaam door het dorp . Eenmaal voorbij de dorpsgrens gaat de snelheid omhoog. Maar hij rijdt kennelijk niet snel genoeg want de achterliggende auto’s beginnen te passeren. En zorgen even voor chaos op de Bedumerweg. Ik ga het bruggetje af. En zet even later de eerste stappen op mijn wandelpad.

De aflevering van vandaag ziet er anders uit dan wat jullie gewend zijn te lezen op maandag. Geliefde en ik hadden een druk weekend. Vrienden uit het westen, die we vanwege Corona al sinds drie jaar niet gezien hadden hier in Onderdendam,  kwamen logeren, en na een uitgebreid ontbijt en met veel emotie uitzwaaien, was het al bijna middag. Ik ga dus maar over tot datgene wat me dit weekend niettemin tussen de regels  flink bezig hield. Het is die rare streek van de partijvoorzitter van het Christen Democratisch Appel [ CDA ], Wopke Hoekstra, die opeens vergat dat hij als minister van Buitenlandse Zaken en coalitiepartner van VVD , ChristenUnie en D’66 zich  gebonden heeft aan de afspraken die gemaakt zijn binnen het kabinet Rutte IV.  Die zijn duidelijk. Het kabinet verplicht zich de stikstofuitstoot te verminderen. Daarover staat op www.rijksoverheid.nl het volgende in het regeringsprogramma:

Landbouw

Een groot deel van de totale stikstofneerslag komt uit de landbouw. Dit is met name in de vorm van ammoniak, een kleurloos gas. Dit gas komt vrij wanneer urine in contact komt met dierlijke mest. Ook komt ammoniak vrij bij het bemesten van het land. Er worden verschillende maatregelen genomen om het stikstofprobleem in de landbouw aan te pakken. ‘

‘ Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen

Status: in uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

De Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen geeft provincies de mogelijkheid om piekbelasters aan te kopen. Piekbelasters zijn veehouderijen met een hoge stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden. Deelname aan de maatregel door veehouderijen is altijd vrijwillig.

Door piekbelasters aan te kopen kunnen provincies doelgericht stikstofneerslag verlagen daar waar dat het hardst nodig is. Dat maakt het mogelijk om ook gericht te werken aan natuurherstel van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Wanneer de stikstofneerslag van die gebieden op een gezonde grens zit, komt op termijn ook ruimte beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen.

Wat levert het op?

Het kabinet stelt 480 miljoen euro beschikbaar aan provincies voor het aankopen van veehouderijen. Door deze maatregel kan de stikstofneerslag naar verwachting dalen met ongeveer 12 mol per hectare per jaar.

Wat is de stand van zaken?

Het eerste deel (ook wel ’tranche’ genoemd) van de Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging (voorheen Regeling Provinciale Aankoop Veehouderijen) wordt op dit moment door provincies uitgevoerd met een budget van €228 miljoen euro. Op 24 december 2021 is de gewijzigde regeling voor de eerste tranche in de Staatscourant gepubliceerd. De wijzigingen – inclusief budgetophoging met € 133 miljoen euro resterende middelen van de Saneringsregeling varkenshouderij gelden met terugwerkende kracht voor de hele eerste tranche. Met de wijzigingen worden de subsidievoorwaarden ruimer en wordt het naar verwachting aantrekkelijker voor veehouderijen om deel te nemen aan de regeling. De aanpassingen bieden provincies ook meer mogelijkheden om veehouderijen aan te kopen.

Eind 2021 is een tussentijdse evaluatie van de eerste tranche afgerond. Mede op basis van deze evaluatie wordt de tweede tranche van de regeling voorbereid. Het is de bedoeling om dan ook het verplaatsen van bedrijven mogelijk te maken voor ondernemers die niet willen stoppen, maar elders – op grotere afstand van stikstofgevoelige natuur – als veehouder duurzaam verder willen. Naar verwachting moet daarbij dan wel sprake zijn van het overnemen van een bestaande veehouderij met productierechten. Overleg met de Europese Commissie over staatssteunkaders moet duidelijk maken of dit ook mogelijk wordt.

De conceptregeling voor de tweede tranche stond van 10 mei tot 13 juni 2022 open voor  publieke consultatie. Na verwerking van de inspraak zal de regeling  in het najaar van  2022 voor provincies worden opengesteld. Dit is mede afhankelijk van het overleg met de Europese Commissie over de staatssteunkaders.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Alle provincies in Nederland kunnen op basis van de regeling budget aanvragen bij het Rijk voor de aankoop van veehouderijen. Veehouderijen die voor aankoop in aanmerking komen zijn de zogenaamde ‘piekbelasters’: veehouderijen met een relatief hoge stikstofbelasting op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderij

Status: ontwerpfase

Wat houdt de maatregel in?

De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) is een subsidieregeling voor veehouders die willen stoppen met hun bedrijf of een locatie van hun bedrijf. Het doel van de regeling is om de stikstofemissie (ammoniak) vanuit de veehouderij te verlagen, zodat natuur die daarvoor gevoelig is, kan herstellen.

De regeling is vrijwillig. Als veehouders willen stoppen kan de subsidie helpen om het financiële plaatje na beëindiging passend te maken. Het bedrijf moet dan wel een bepaalde mate van stikstofdepositie veroorzaken op overbelaste Natura 2000-gebieden.

Wat levert het op?

Een afname van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, wat moet bijdragen aan herstel van de natuur. Door deze maatregel kan de stikstofneerslag naar verwachting dalen met ongeveer 10 tot 20 mol per hectare per jaar.

Wat is de stand van zaken?

Naar verwachting kunnen veehouders eind 2022 een subsidieaanvraag indienen. In dat geval worden de subsidiebeschikkingen in het tweede kwartaal van 2023 verstrekt en kunnen veehouders een start maken met de beëindiging.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Veehouders die dieren houden waarvoor productierecht noodzakelijk is; melkvee, varkens of pluimvee. En die een bepaalde mate van stikstofdepositie op overbelaste Natura 2000-gebieden veroorzaken, de zogenaamde drempelwaarde. Om te bepalen of een veehouder aan deze drempelwaarde voldoet wordt een online rekentool ontwikkeld.

Saneringsregeling varkenshouderijen

Status: inschrijving gesloten, afrondingsfase

Wat houdt de maatregel in?

De subsidie voor sanering varkenshouderijen (Srv) is oorspronkelijk bedoeld voor varkenshouderijen die geuroverlast veroorzaken in de concentratiegebieden Oost (I ) en Zuid (II ) van de Meststoffenwet voortaan taan bekend als veedichte gebieden, omdat er veel varkenshouderijen zijn. Hier wordt 83% van de varkens in Nederland gehouden.

Varkenshouders binnen deze gebieden die definitief stoppen met hun bedrijf en geen varkens meer houden, komen in aanmerking voor deze subsidie.

De subsidieregeling is inmiddels gesloten.

Wat levert het op?

Door deze maatregel kan de stikstofneerslag dalen met maximaal 2,8 mol per hectare per jaar.

Wat is de stand van zaken?

278 varkenshouders hebben aangegeven te willen stoppen en daartoe een overeenkomst ondertekend. De laatste stallen zullen naar verwachting in eerste kwartaal 2023 worden afgebroken.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Aanmelden voor deze maatregel is niet meer mogelijk. Varkenshouders die willen stoppen kunnen wellicht gebruik maken van de tweede tranche van de maatregel Gerichte aankoop veehouderijen of van de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties.

Verlagen ruw eiwitgehalte in veevoer

Status: uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

Het aanpassen van veevoer kan de stikstofuitstoot verminderen. Dat kan door het ruw eiwitgehalte in veevoer te verlagen. Het teveel aan eiwit dat de koe eet neemt de koe niet op en wordt vervolgens via de urine afgevoerd en omgevormd tot ammoniak, ofwel stikstof. Door slimmer en beter te voeren, neemt de ammoniakuitstoot af. Samen met partijen uit de landbouwsector worden afspraken gemaakt over het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het veevoer. Ook zijn er verschillende pilots gestart om te kijken hoe deze aanpassing van het veevoer er dan uit kan zien voor gangbare én biologische boeren.

Wat levert het op?

Door deze maatregel kan de stikstofneerslag dalen met 18 tot 53 mol per hectare per jaar (dit is een ambtelijke inschatting).

Wat is de stand van zaken?

Op 20 juli 2021 is de Kamer geïnformeerd over de stappen die met verschillende partijen gezet zijn om de maatregel uit te werken. Het ministerie en sectorpartijen zijn overeengekomen om op sectorniveau het ruw- eiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen stapsgewijs te verlagen tot maximaal 160 gram per kilogram droge stof in 2025. Van de drie managementmaatregelen (aanpassen veevoer, meer weidegang en verdunde mesttoediening) levert deze maatregel met 3,5 kton per jaar de grootste bijdrage aan het verminderen van stikstofemissies en -depositie uit de melkveehouderij. Met het versturen van de Kamerbrief is er in feite sprake van een sectorafspraak en kunnen de volgende stappen gezet worden.

Onderdeel van de afspraken is ook dat pilots met melkveehouders opgezet zullen worden om te bekijken of een verdere optimalisatie van het ruw-eiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen mogelijk is in de komende jaren. De voerpilot Koe&Eiwit is begin 2022 van start gegaan.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Op dit moment kan er nog geen gebruik gemaakt worden van de veevoerregeling. De komende jaren zal er geld vrijkomen voor coaches, die ondersteunen bij het uitvoeren van de regeling en andere bronmaatregelen.

Afspraken over stikstofreductie melkveehouderij

Nieuwsbericht | 20-07-2021 | 12:09

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft met een aantal agro -partijen afspraken gemaakt over de invulling van drie zogenoemde managementmaatregelen om de stikstofuitstoot en -depositie van de melkveehouderij te verlagen. Het gaat om het stapsgewijs verminderen van het aandeel ruw eiwit in veevoer, het vergroten van het aantal uren dat koeien in de wei lopen en het verdund met water uitrijden van mest.

Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. Uit doorrekeningen van de managementmaatregelen blijkt dat de melkveehouderij hiermee in 2025 een vermindering van 9 tot 10 procent van de ammoniakemissie (4,6 tot 5,2 kton per jaar) kan bereiken.

Stapsgewijs minder eiwit in veevoer

Het ministerie en sectorpartijen zijn overeengekomen om op sectorniveau het ruw- eiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen stapsgewijs te verlagen tot maximaal 160 gram per kilogram droge stof in 2025. Deze maatregel levert met 3,5 kton per jaar de grootste bijdrage aan het verminderen van stikstofemissies en -depositie. Het teveel aan eiwit dat aan de koe gevoerd wordt neemt de koe niet op en wordt vervolgens via de urine afgevoerd en omgevormd tot ammoniak, ofwel stikstof. Door slimmer en beter te voeren, neemt de ammoniakuitstoot af.

Meer weidegang en verdunnen van mest

Ook is afgesproken om melkkoeien meer uren in de wei te laten. De partijen streven naar een toename van 180 uren weidegang per koe in 2023. Dit levert volgens de berekeningen een afname van 0,7 kton stikstof uit ammoniak per jaar op. Door drijfmest te verdunnen met water bij het uitrijden in grasland op zandgrond neemt de emissie naar verwachting met 0,4 tot 1,0 kton per jaar af.

Ruimte voor ondernemers

De afspraken en doelstellingen gelden op sectorniveau. Dit betekent dat individuele ondernemers de ruimte hebben om te bepalen welke maatregelen in welke mate het beste op hun bedrijf van toepassing zijn. Het is aan de melkveesector om met elkaar te zorgen dat de doelstellingen in 2025 behaald worden. Jaarlijks zal worden bezien hoe het staat met de uitvoering van de maatregelen en of er bijsturing nodig is om de doelstellingen te behalen. De komende periode vinden diverse pilots plaats om te testen wat het effect is van mogelijk verdergaande afspraken op de bedrijfsresultaten, diergezondheid, dierenwelzijn, klimaat en bodem.

De bestuurlijke afspraken zijn gemaakt met LTO, NAJK, Biohuis en Netwerk GRONDig. BoerenNatuur, Nevedi en Cumela ondersteunen de afspraken. Een groot deel van de afspraken sluit aan bij de sectorplannen van de Coalitie Toekomstige Melkveehouderij (CTM), waarin LTO, NAJK, NZO en Rabobank zijn vertegenwoordigd. Het nieuwe kabinet zal bezien hoe verder invulling wordt gegeven aan de andere onderdelen van het CTM-plan. ‘

Wopkisme

Moet ik nog verder gaan? Hier is dus geen woord Frans bij. Al die Fake News uitspraken later van boerenactiegroeperingen, dat men  opnieuw naar de tekentafel wil, een gesprek wil zonder taboes. Zij hebben nota bene zich allemaal gecommitteerd aan dit beleid. Er is geen sprake van gedwongen onteigening, boeren uit Nederland wegjagen  en meer van dat opgeklopt protestproza. Wat jammer is dat men te lui is om die kabinetsplannen nog eens terug te lezen. Men laat zich liever opnaaien. God, wat zijn er toch een zwakke persoonlijkheden boven ons aangesteld in de politiek. Het Wopkisme viert weer eens hoogtij. Slappe knieën omdat men meer vasthoudt aan zijn baantje , in den Haag, volgend jaar bij de provincie of anderszins dan een helder en consequent besluit te nemen.  CDA en VVD, wat een inhoudsloze, lege hulzen klampen zich met man en macht vast aan het volledig onder gescheten pluche……………………………….( wordt vervolgd )

Iedere ochtend tussen 04u00 en 07u00 doet Kees Willemen, journalist en (politiek ) tekenaar uit Onderdendam (Gr.) een ‘Winkelhaakje ‘. Dat is een wandeling van ongeveer 25 minuten met zijn hond Nantske ( een elf jaar oude Golden Retreiver – jachtlijn ) aan de oostkant van het Boterdiep in Onderdendam, een klein dorp van 595 inwoners , 14 kilometer ten noorden van de stad Groningen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !