FNV: automatische prijscompensatie in CAO gemeenteambtenaren

UTRECHT – Voor een stevige investering in het aantrekken van nieuw personeel en behoud ervan, verwachten de gemeentelijke werknemers een automatische prijscompensatie in de cao voor koopkrachtbehoud en daarbovenop een nominale verhoging van 100 euro per maand voor de koopkrachtverbetering. Dat is de looninzet van FNV Overheid voor een nieuwe cao gemeenten voor 2023. De bonden en het werkgeververbond VNG hebben vrijdag de inzet van de onderhandelingen bekend gemaakt.

‘De overheidswerkgever heeft altijd de reflex om, bang voor de publieke opinie, de hand op de knip te houden voor het eigen personeel. Een reflex die de werkgever zich niet meer kan veroorloven wil het de voorzieningen waar inwoners van Nederland van afhankelijk zijn op peil houden. Daarnaast heeft het kabinet werkgevers opgeroepen te investeren in het loon van het personeel om de economie draaiende te houden. En het kan niet zo zijn dat de overheid als werkgever het laat afweten’, aldus de grootste ambtenarenvakbond in de inzetbrief. Dit is het document waarmee op 22 september de onderhandelingen beginnen. Anders dan de FNV Overheid en CNV wil vakbond FDO-MHA een cao met een looptijd van drie jaar, met een substantiële loonsverhoging in 2023 en ‘aanvullend inflatiecorrectie tot aan koopkrachtbehoud’. Voor 2023 pleit die bond daarnaast voor het verstrekken van een uitkering van 500 euro netto.

De Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat zich qua geboden loonruimte nog niet in de kaarten kijken. In de inzetbrief van de werkgevers wordt in de financiële paragraaf gesproken van ‘een passende salarisverhoging’, waarbij rekening wordt gehouden met stijging van de pensioenpremies van het ABP en de sociale premies, zo lat

Uit een eerder dit jaar door de bonden gehouden enquête onder medewerkers van gemeenten kwam naar voren dat de tevredenheid over hun totale inkomen met grote sprongen achteruit is gegaan. Was een ruime meerderheid van hen daar twee jaar geleden nog content mee, inmiddels tonen zich nog maar vier op de tien medewerkers zich (heel) tevreden. De belangrijkste reden voor ontevredenheid ligt in het feit dat de lonen minder zijn gestegen dan de kosten van het levensonderhoud. Met name bij medewerkers in de lagere salarisschalen is de ontevredenheid het grootst: 41 procent van hen geeft aan (heel) ontevreden te zijn.

Onvrede bleek er volgens de enquête ook te zijn over de hoogte van met name de thuiswerkvergoeding. Ruim twee derde vindt die (zeer) onvoldoende. In de huidige cao stond al de afspraak de financiële tegemoetkoming te indexeren. Gezien de hoge inflatie is dat volgens de bond ook hard nodig. Op voorstel van de werkgroep Hybride Werken van werkgevers en werknemers zetten de vakbonden in op een tegemoetkoming van 3 euro netto per werkdag, met de afspraak tweemaal per jaar te toetsen voor indexering. De enquête, gehouden nog voor de inflatie zo’n hoge vlucht nam, werd uitgezet ter voorbereiding op de onderhandelingen over een nieuwe cao.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.