Alle aanbevelingen van Remkes overgenomen

DEN HAAG – Het kabinet neemt alle aanbevelingen uit het rapport van Johan Remkes over. Op de korte termijn ligt de focus op de legalisatie van PAS-melders. Hiervoor gaat het kabinet met 500 tot 600 piekbelasters in overleg. Deze gesprekken zijn in eerste instantie op basis van vrijwilligheid. Het kabinet noemt het tijdspad van een jaar daarvoor ‘ambitieus’.

Het kabinet wil snel aan de slag met een gefaseerde aanpak van de 500 tot 600 piekbelasters. Op deze manier worden zo min mogelijk bedrijven geraakt en kan ruimte worden gecreëerd voor onder de PAS-melders. Deze gesprekken – op basis van vrijwilligheid – gaan in eerste instantie over het aanpassen of verplaatsen van bedrijven en daarna pas over het vrijwillig op-of uitkopen van een bedrijf. Remkes geeft in zijn rapport een tijdspad van een jaar aan. Het kabinet noemt dat tijdspad in een persbericht ‘ambitieus’. Daarom wil de regering zo snel mogelijk een regeling opzetten met de sector en provincies.

Voor de lange termijn adviseert Remkes om zijn denklijn uit te werken tot een gedragen ‘landbouwakkoord’. Het doel is een meerjarige aanpak voor de landbouw en het bieden van ondersteuning om zo toe te werken naar kringlooplandbouw. De ketenpartijen moeten hier ook een bijdrage aan leveren. Het akkoord vormt daarmee een basis voor toekomstig landbouwbeleid. Hierbij zijn het rapport van Remkes en het coalitieakkoord het uitgangspunt.

In november stuurt de regering een Kamerbrief met hoofdlijnen voor de toekomst van de landbouw. Dit document bevat de basis voor het landbouwakkoord, waarvan het streven is dat deze in het eerste kwartaal 2023 gesloten wordt. In diezelfde maand maakt het kabinet bekend hoe de aanpak van piekbelasters vormgegeven gaat worden.

In november komt er ook een Kamerbrief met de landelijke doelstellingen in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) op het gebied van klimaat, water en natuur. Uiterlijk in januari 2023 zullen deze richtinggevende provinciale doelstellingen en keuzes worden vastgesteld. Deze kunnen dan 1 juli 2023 definitief worden gemaakt.

Het kabinet blijft aansturen op het behalen van vijftig procent stikstofreductie in 2030, met de weegmomenten in 2025 en 2028./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !