College stemt in met ontwerpbestemmingsplan Bobenco-locatie

WINSUM – Het college van Het Hogeland stemt in met het ontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling van woningbouw op de locatie van de voormalige steenfabriek Lombok in Winsum. Dit terrein wordt ook wel de Bobenco-locatie genoemd.

Het plan voorziet in de realisatie van circa 28 woningen op dit terrein. Stedenbouwkundig wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de naastgelegen ontwikkeling van de woonwijk Munster.

Inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft in het najaar van 2022 ter inzage gelegen, waarbij ook impressies van de nieuwbouwplannen zijn gedeeld. Hierbij zijn door enkele omwonenden vragen gesteld over enkele ruimtelijke aspecten, zoals bodemkwaliteit en de verkeerssituatie aan de Trekweg naar Onderdendam.

Alle vragen en opmerkingen zijn in de inspraaknotitie beantwoord en toegelicht. De ontvangen inspraakreacties geven geen aanleiding om de beoogde ontwikkeling van deze locatie en het daarvoor opgestelde bestemmingsplan ingrijpend te wijzigen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !