Waterschap Noorderzijlvest gaat akkoord met intekenen van onderhoudspaden als landschapselement

GRONINGEN – Agrariërs krijgen voor 2023 toestemming onderhoudspaden in te tekenen als landschapselement. Het dagelijks bestuur (DB) van Waterschap Noorderzijlvest besloot hiertoe op dinsdag 18 april 2023. Aanleiding hiervoor waren verschillende verzoeken van agrariërs op basis van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De toestemming geldt voorlopig voor één jaar. Daarna volgt een evaluatie.

In het nieuwe landelijke Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is vastgelegd dat agrariërs onderhoudspaden van het waterschap mogen opgeven als landschapselement. De paden tellen dan mee voor de subsidie die agrariërs kunnen ontvangen voor duurzame en toekomstbestendige landbouw. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft aan dat toestemming van de eigenaar voldoende is. Het gepubliceerde bericht op de website van het waterschap geldt als vorm van toestemming. Blijkt naar aanleiding van controles dat schriftelijke toestemming tussen waterschap en agrariër alsnog vereist is? Dan kunnen agrariërs daarvoor contact opnemen met het waterschap. Agrariërs nemen onderhoud niet over van waterschap Waterschap Noorderzijlvest blijft uitgaan van het eigen beheer- en onderhoudsplan. Agrariërs mogen van de onderhoudspaden alleen het aantal vierkante meters tot aan de insteek van een waterloop opgeven als landschapselement. Uitsluitend het maaien van het onderhoudspad is als vorm van feitelijk gebruik toegestaan. Agrariërs krijgen geen toestemming voor ander feitelijk in gebruik nemen van de onderhoudspaden. Ander feitelijk in gebruik nemen is bijvoorbeeld het inzaaien van een eigen gewas. Dat is dus niet toegestaan.

Het maaien van het talud van de waterloop blijft echter in onderhoud bij het waterschap. Door alleen toestemming te geven voor het maaien van de onderhoudspaden voorkomt het waterschap risico’s voor het beheer en onderhoud van het watersysteem. Eind 2023 evalueert waterschap toestemming Na een jaar beoordeelt het waterschap wat goed ging en wat de leerpunten zijn. Het dagelijks bestuur besluit dan voor 15 mei 2024 of het de toestemming met een jaar verlengt. Ook kan het waterschap dan besluiten de toestemming uit te breiden naar de sloten. In 2024 volgt beleid voor de langere termijn op basis van de ervaringen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !