Nieuw bestuur Waterschap Noorderzijlvest zonder BBB

GRONINGEN – De nieuwe coalitie van Waterschap Noorderzijlvest is rond. Arie van Wijk namens Water Natuurlijk,  Annette van Velde namens de combinatie Geborgd Ongebouwd – VVD – CDA en Herman Beerda namens PvdA vormen met dijkgraaf Roeland van der Schaaf vormen deze kandidaten het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijvest. BBB is niet in de coalitie opgenomen. Het is de bedoeling dat het vierde lid van het dagelijks bestuur extern wordt geworven en op een later moment geïnstalleerd. De werving en selectie daarvoor is door de coalitiepartijen gezamenlijk opgestart.

Het coalitieakkoord is ondertekend door de fracties van Water Natuurlijk, combinatie Geborgd Ongebouwd – VVD – CDA, PvdA, Geborgd Natuur en Student & Water. Samen vertegenwoordigen zij 16 van de 23 zetels in het algemeen bestuur. Onder leiding van formateur Ton Baas bereikte de coalitie overeenstemming over het doorzetten van de geplande koers uit de eerder vastgestelde Blauwe Omgevingsvisie en het lopende Waterbeheerprogramma. In het nieuwe coalitieakkoord leggen de partijen nadruk op een aantal thema’s. Daarmee onderstrepen zij de waarde van water als belangrijk en onmisbaar element in het werkgebied en als drager van bestaande en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het nieuwe dagelijks bestuur zet zich namens de coalitie in om de waarde van water in het werk van het waterschap zichtbaar en tastbaar te maken. Naast de al geplande investeringen in het lopende Waterbeheerprogramma, benadrukt het bestuur het doorzetten van robuust werk aan water, met maatwerk en met elkaar. De effecten van een veranderend klimaat leiden ertoe dat ‘water en bodem sturend’ moeten zijn in ruimtelijke ontwikkelingen. Het bestuur wil dat duidelijk wordt wat dit betekent voor het huidige grondgebruik en toekomstige plannen van andere partijen en medeoverheden in het werkgebied van het waterschap. Dit betekent eveneens dat het bestuur inzet op het verhogen van peilen en grondwaterstanden in veengebieden om daling van het maaiveld te helpen voorkomen en CO2 uitstoot te beperken. Het beleid om samen met grondeigenaren te werken aan een gezonde bodem die meer water vasthoudt, zet het bestuur door.

Het uitgangspunt dat overeind blijft, is het stap voor stap realiseren van een meer natuurlijk ingericht watersysteem. Een veerkrachtige natuur is beter in staat is om de effecten van klimaatverandering op te vangen naast de inzet van alleen maar technische oplossingen. Het waterschap heeft grote opgaven om het gebied en het werk aan water klimaatbestendig te maken. Daarom zet het bestuur in op onderzoek naar de ontwikkeling van een brede veilige kustzone inclusief het omgaan met verzilting in dit gebied, het verbeteren van de waterkwaliteit in combinatie met het realiseren van een grotere biodiversiteit, het beter vasthouden van water voor perioden met droogte en het kunnen blijven afvoeren van teveel water als de zeespiegel blijft stijgen en de bodem blijft dalen, onderzoek naar het aanpassen van de zuiveringen om te voldoen aan nieuwe regelgeving en het vergaand kunnen verwijderen van medicijnresten en microplastics.

De waterschapslasten stijgen de komende jaren door autonome economische ontwikkelingen (zoals inflatie en renteontwikkelingen). Daar bovenop gaat het bestuur uit van een stijging van circa 4% per jaar door de uitvoering van maatregelen en investeringen die in het lopende Waterbeheerprogramma al zijn aangekondigd. Het bestuur koerst op een gelijkmatige tariefontwikkeling van de waterschapsbelasting voor de komende jaren zonder al te grote verschillen in de komende jaren. Om de belastingdruk voor burgers en bedrijven te matigen, zet het bestuur maximaal in op het aantrekken van externe financiering vanuit Europese en nationale fondsen. Installatie nieuw dagelijks bestuur Het nieuwe dagelijks bestuur wordt dinsdagavond 20 juni tijdens een extra vergadering van het algemeen bestuur geïnstalleerd.

Berto Merx

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.