Plussen voor ecologie bij dijkversterking

Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest heeft woensdagavond 24 april een krediet van 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ecologische koppelkansen bij het versterken van de Lauwersmeerdijk.

De dijkversterking van de Lauwersmeerdijk is vorig jaar gestart. Voor twee van de vijf koppelkansen is toen al eerder krediet verleend. Namelijk voor een 2e ontsluitingsweg naar de haven in Lauwersoog en voor groot onderhoud aan de westelijke havendam. Nu heeft het waterschap als opdrachtgever een krediet van ruim € 30 miljoen verleend voor de drie andere ecologische projecten langs het traject van de dijkversterking. Deze drie projecten hebben tot doel de ecologische waarden langs dit deel van de Waddenkust en het achterland te vergroten en de harde overgang tussen zoet en zout water ietwat te verzachten.

Het bedrag wordt uiteindelijk volledig gefinancierd door belangrijke partners van het Waterschap zoals het Waddenfonds met ruim € 13 miljoen, het Programma Aanpak Grote Wateren van de ministeries I&W en LNV met € 16 miljoen, de provincie Groningen met ruim € 3 miljoen en het compensatiefonds Tennet met € 500.000. Het gaat om het volgende project.

Natuurlijke overgang tussen Wad en dijk.

Aan de teen van het landelijke deel van de Lauwersmeerdijk wordt met kunstmatige riffen en getijdenpoelen een natuurlijke en geleidelijke overgang gerealiseerd tussen het Wad en de dijk. Zo ontstaan meer geschikte leefgebieden voor schelp- en weekdieren. Vissen en vogels krijgen er een voedselrijker gebied bij.

Uitbreiding van de kwelder bij Westpolder

Ten oosten van de Lauwersmeerdijk bij de Westpolder worden rijshouten dammen aangelegd. Dat zorgt op termijn voor een divers gebied met hoogteverschil door opslibbing en erosie. De nieuwe kwelder die zo ontstaat, zorgt ook voor een zachtere overgang van het Wad naar de dijk. Vissen krijgen zo, samen met de natuurlijke overgang en het getijdengebied Marnewaard, een groter gebied om te kunnen schuilen en te groeien. Deze zone draagt op de lange termijn bij aan de veiligheid met hoogwater: het nieuwe kweldergebied heeft een remmende werking voordat hoogwater de zeedijk bereikt.

Getijdengebied Marnewaard

Hier wordt een brakwatermilieu gerealiseerd achter de Lauwersmeerdijk. Dat vergroot de biodiversiteit en verbetert de waterkwaliteit. Er wordt een getijdenduiker in de dijk aangelegd. Via deze duiker kan zeewater gecontroleerd en binnen peilgrenzen in en uit het brakwatergebied stromen.

Planning en starthandeling

Op 3 juni vindt de starthandeling plaats rond deze koppelprojecten. Op 8 juni volgt er een open dag voor het publiek waarbij een tour over de dijkversterking gemaakt kan worden. Hierbij worden ook de locaties van deze plussen voor de ecologie bezocht. Het werk start met de aanleg van de getijdenduiker en het getijdengebied. De kwelderontwikkeling volgt later dit jaar. De natuurlijke overgang volgt in 2025.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !