Ministerie geeft per provincie kaart van reductie stikstof

HET HOGELAND – Het ministerie van LNV heeft per provincie kaarten gepubliceerd met de richtinggevende emissiereductiedoelstellingen. De kaarten laten op een meer gedetailleerd niveau de emissiereductiedoelstellingen zien.

Vorige wee vrijdag maakte het kabinet de landelijke kaart al bekend. De verschillende kleuren geven de hoeveel te reduceren ammoniakemissie weer. Opvallend is dat alleen in de provincie Gelderland wordt gewerkt op hexagoonniveau, terwijl daar in andere provincies niet mee wordt gewerkt. Deze kaarten geven de richtinggevende doelen per gebied weer om sturing te geven aan de gebiedsprocessen. Deze doelen zijn opgesteld op basis van een modelmatige berekening.

Van de doelen kan gemotiveerd afgeweken worden als uit de gebiedsprocessen blijkt dat een andere verdeling passender is. Ook kan (neerwaartse) bijstelling aan de orde zijn wanneer sectorale doelen voor industrie en mobiliteit worden vastgesteld en ramingen worden geactualiseerd. Voor bijstellingen geldt echter wel dat realisatie van de landelijke stikstof- en natuurverplichtingen een voorwaarde zijn.

De emissiereductiepercentages per gebied tellen bij elkaar op tot de landelijke doelstelling voor 2030, 74 procent onder de Kritische Depositiewaarde KDW), en anticiperen al op de benodigde reductie voor de doelstellingen KRW en klimaat. Bij de modelmatige berekening is gerekend met een reductie van 39 kton NH3 vanuit de landbouw (veehouderij).

Klik hier voor het overzicht van de richtinggevende emissiereductiedoelstellingen voor Groningen

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.